Розпорядок праці та відпοчинку працівників у літню спеку

Улітку підвищена температура пοвітря частο стає причинοю нещасних випадків на підприємстві. А οтже, рοбοтοдавцям неοбхіднο οрганізувати такий розпорядок праці та відпοчинку, щοб не дοпустити перегріву робітників, а такοж відкοригувати режим рοбοти працівників в спекοтний час. Державними «Санітарними нοрмами мікрοклімату вирοбничих приміщень» (далі
Детальніше

Кваліфікаційні групи з електробезпеки

Кваліфікаційна група з електробезпеки є показником професійного рівня знань робітника при допуску до роботи в електроустановках. Всього існує п’ять груп, вимоги до кожної з яких містяться у: Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці
Детальніше

Посвідчення з охорони праці при переході на інше місце роботи: чи потрібно отримувати нове?

Згідно діючого законодавства України про охорону праці, на кожному підприємстві має функціонувати або служба охорони праці (якщо на підприємстві працює більш ніж 50 працівників) або функції, пов’язані з охороною праці, можуть виконувати певні посадові особи (якщо кількість працівників на підприємстві становить менш ніж
Детальніше

Проведення обов’язкових медоглядів працівників певних категорій

Обов’язком роботодавців крім забезпечення безпечних умов праці працівників, є в тому числі і турбота про здоров’я працівників. Роботодавці зобов’язані організувати та забезпечити проведення медоглядів працівників певних категорій. Періодичні медогляди дозволяють мінімізувати ризик виникнення профзахворювань. Проведення обов’язкових медоглядів працівників певних категорій регламентується Порядком
Детальніше

Правила перевірок Держпраці 2021 в умовах карантину

Згідно діючого законодавства України перевірки Держпраці можуть бути двох видів: – планова перевірка (з попередженням); – інспекційне відвідування (без попередження). Про планову перевірку Держпраці повинно повідомити підприємство письмово, не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки. З інспекційним відвідуванням інспектора Держпраці можуть
Детальніше