(067) 617-30-03 (099) 617-30-03

dgv2011@ukr.net

Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства україни з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ* (ВБН – СГІП-46-3.94)

ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ,

А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ЗОН ПО ПУЕ*

 

ВБН — СГіП-46-3.94

РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об’єд­нанням «УкрНДІагропроект»;

Київським проектним інститутом «Промзернопроект»; Мінсільгосппродом України.

ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України;

Головним управлінням пожежної охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об’єднанням «УкрНДІагропроект».

ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31. ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р.

З введенням в дію ВБН — СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки, які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України.

Дані норми розповсюджуються на будівлі, споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського госпо­дарства та продовольства України.

Норми встановлюють категорії по вибухопожежній не­безпеці, а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Перелік» призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переоблад­нанні та експлуатації діючих будівель і приміщень ви­робничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства.

* Далі по тексту — «Перелік».

1.2.  Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ — технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об’єкт організації.

1.3. Для окремих технологічних процесів і виробництв, де застосоване унікальне та дороге технологічне облад­ нання, або які мають інші особливості, категорії буді­ вель та приміщень визначаються з врахуванням додат­кових вимог протипожежного захисту, які повинні бути
передбачені завданням замовника на розробку проекту або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку.

 • «Перелік» розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будів­лях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.
 • Виробництва, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також виробництва, де техноло­гічний процес протікає з застосуванням відкритого вог­ню, до категорій виробництва А та Б не відносяться.
 • Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарсь­ких підприємств віднесені до числа, які категорій по вибу­ховій і пожежній небезпеці не мають (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров’я,* культурного обслуговуван­ня, управління, конструкторських бюро, учбових занять).
 • «Перелік» не розповсюджується на будівлі та при­міщення, пов’язані з виробництвом, зберіганням і засто­суванням вибухових речовин і матеріалів, на підземні споруди.
 • Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 «Переліку» у вигляді таб­лиці. При користуванні цією таблицею необхідно керу­ватися такими положеннями:

в графі 2 дається назва приміщень (цехів, відділів, дільниць і будівель, в тому числі і для будівель, в складі яких тільки одне приміщення) насосна станція, дизель­на, компресорна і т.п.

в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів, їх фізичні властивості (температура спалаху парів), хімічні властивості, їх стан (твердий, рідкий або газоподібний), горючість матеріалів (горючі, трудногорючі, негорючі), а також названі умови ведення технологічного процесу (ви­ділення променевого тепла, іскріння, газовиділення і т.п.);

в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А, Б, В, Г, Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 «Пе­реліку»;

в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відпо­відності з вимогами ПУЕ. Прочерк (-) в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій (А або Б) в примітці приво­диться уточнення: чим підтверджується категорія при­міщення,

1.9.  Відповідальність за правильність визначення ка­
тегорій будівель і приміщень несе організація — розроб­
ник «Переліку».

 • В «Переліку» прийняті такі скорочення:

ЛЗР -легкозаймиста рідина;

ГР- горюча рідина,

ТС — темпера­тура спалаху;

НКМПП — нижня концентраційна межа поширення полум’я.

 • Категорії будівель і приміщень встановлені на основі «Общесоюзных норм технологического проектиро­вания. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» ОНТП 24-86, класи вибухопожежонебезпечних зон по «Правилам уст­ройства электроустановок» (ПУЭ).
 1. КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

(ВИПИСКА З ОНТП 24-86)

 • Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею.
 • Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці.
 1. Будівля відноситься до категорії А, коли в ній су­марна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не пере­вищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній при­міщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення облад­нуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії Б, коли одночасно
  виконані дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і Б переви­щує 5% сумарної площі всіх приміщень, або 200 м2.

Таблиця 1

Категорії приміщень Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні
А вибухопожежо-небезпечна Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахун­ковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кПа.Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

 

Б вибухопожежо-небезпечна Горючий пил абоволокна, легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або па­роповітряні суміші, при займанні яких розвивається розра­хунковий надмірний тиск вибухувприміщенні, який переви-щує 5 кПа.
В пожежонебез-печна Горючі і трудногорючі рідини, тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти, при умовах, що приміщення, в яких вони є наявні або обертаються, не відносяться до кате-горій А або Б.
Г Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскоріполум’я; горючі гази, рідини і твердігорючі речовини, які спалюються або утилізу­ються у вигляді палива.
Д Негорючі речовини і матеріали в холодному стані.
Додаток Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на робочих місцях.

Допускається не відносити будівлю до категорії Б, коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії В, коли водночас-но виконані дві умови:

а)  будівлі не відносяться до категорії А або Б;

б)  сумарна площа приміщень категорії А, Б і В пере­вищує 5% (10%, коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б) сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії В, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б і В не переви­щує 25%  сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень  (але не більше 3500 м2), і ці приміщення облад­нуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії Г, коли одночасно
  виконані такі дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А, Б або В;

б) сумарна площа приміщення категорії А, Б і В пере­вищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії Г, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і приміщення кате­горій А, Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії Д, коли вона не відноситься до категорій А, Б, В або Г.
 2. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ

Таблиця 2

№ п/п Назва приміщень(цехивідділення, дільниці)

і будійель

Характеристика речовин і матері­алів, які знахо­дяться в примі­щенні (а також умови техноло­гічних процесів), по властивостям яких визнача­ються категорії приміщень і класи зон Ка­тего­рія при­мі­щень Клас зон поПУЕ Примітка
1 2 3 4 5 6
3.6.2. Цехи і відділення по обробці насіння (крім кукурудзомоло-тильних), силосні і напідлогові сховища насіння Горючий пил з нижньою концентрацій­ною межею поширення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря В П-ІІ

3.1. Тваринництво (скотарство, свинарство, коневодство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво

3.1.1. Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.2. Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки Горючі мате­ріали відсутні Д
3.1.3. Приміщення для стриження вівців і пресування вовни, пуху Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.4. Приміщення для утримання звірів, кролів Негорючі ма­теріали Д
3.1.5. Приміщення для зберігання по­точного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3 Незначна кіль­кість горючого матеріалу Д

 

3.1.6. Омшаники і сотосховища Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.7. Інкубаторії Негорючі ма­теріали Д _
3.1.8. Санпропускники Негорючі ма­теріали Д _
3.1.9. Дезінфікаційний блок Негорючі ма­теріали Д _
3.1.10. Відділення прийому і санітар­ної обробки тварин, вагова, склад дезінфікуючих і мийних засобів Негорючі ма­теріали Д    _
3.1.11. Лабораторії пунктів штучного запліднення Негорючі ма­теріали Д _
3.1.12. Апаратні по культивації клітко­вих бактеріальних та вірусних культур Негорючі ре­човини Д    _
3.1.13. Відділення сепарування, цент­рифугування і фільтрування ві­русних і бактеріальних суспензій, живильних середовищ і розчинів сироватки Негорючі ре­човини Д    _
3.1.14. Термальні приміщення і каме­ри для інкубування ембріонів, вирощування вірусних, бакте­рійних і інших культури скля­ному посуді, розміщеному на стелажах; для зберігання біо­препаратів, живильних середо­вищ, суспензій і вірусного ма­теріалу без упаковки в спали­му тару (температура повітря +2 — +38 °С) Негорючі ре­човини Д    _
3.1.15. Термостатні для установки тер­мостатів, інкубаторів, сушиль­них шаф Негорючі ре­човини Д    _
3.1.16. Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину Горюча рідина В П-І
3.1.17. Приміщення для інактиваціївакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях Горюча рідина В П-І
3.1.18. Приміщення для прийому і сте­рилізації гліцерину, приготу­вання розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину. Горюча рідина В П-І
3.1.19   Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з за­стосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%. Горюча рідина В П-І

 

3.1.20. Приміщення для приготування розчинів фенолу з застосуванням кристалічного фенолу, розчинів формаліну, оцтової кислоти і фор­мальдегіду Горючі речо­вини, рідини В П-І
3.1.21. Приміщення для спецодягу, тех­нічних і обтирал ьних матеріалів, синтетичних миючих і дезінфіку-ючих засобів, антисептиків Горючі мате­ріали і речови­ни В П-ІІа
3.1.22. Лабораторії вірусологічні ЛЗР, ГР, го­рючі гази і речовини в незначних кількостях В Всі роботи повинні проводи­тися в ви­тяжних шафах або на робочих місцях з місцевим відсмокту­ванням при пра­цюючій вентиляції
3.1.23. Оклади вітамінів, антибіотиків і ферментних препаратів Горючі рідини В П-ІІа
3.1.24. Приміщення для зберігання Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.25. Приміщення для зберігання інвентарю, збруї Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.26 Інвентарна Негорючі ма­теріали Д
3.1.27. Фуражна Негорючі ма­теріали Д
3.1.28. Манежі Негорючі ма­теріали Д
3.1.29. Канали гноєприбирання Негорючі ма­теріали Д
3.1.30. Вакуум-насосні і насосно-компресорні для установок доїння Негорючі ма­теріали Д

3.2. Кормовиробництво

 

3.2.1. Дробильні відділення сухих хар­чових продуктів, сіна, соломи, макухи, вітамінних додатків, преміксів і цехи, відділення відпус­ку комбікормів, трав’яного борошна, макухи і шроту Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо небезпечні су­міші при нор­мальних режи­мах роботи Б В-ІІ
3.2.2. Приміщення кормоцехів (кормо-змішуючих) для приготування:а) сухих кормових сумішей або комбікормів;

 

_ « _ Б В-ІІ

 

б) вологих (56% і більше) або рідких кормосумішей при умо­вах розташування складу ком­бікормів поза будови кормоцеху Негорючі ре­човини д
3.2.3. Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підси-лосні поверхи) комбікормових виробництв та відділення роз­фасовки комбікорму Горючий пил з нижньою концентрацій­ною межею поширення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря в П-ІІ При умові виконан­ая заходів, передбачених СНІП 2.10.05-85
3.2.4. Цехи і відділення гранулюван­ня, брикетування висівок, ком­бікормів, трав’яного борошна і кормових сумішей Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.2.5. Цехи по виробництву комбі­кормів, кормових сумішей, нре-міксів і трав’яного борошна _ « _ В В-ІІа
3.2.6. Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання ком­бікормів (розсипних і грануль­ованих), трав’яного борошна і преміксів Горючий пил з нижньою кон­центраційною межею поши­рення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря В П-ІІ
3.2.7. Вибійні цехи і відділення ком­бікормів Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.2.8. Приміщення для зберіганняа) альбумиду, сухих кормів тва­ринного походження, м’ясок-істкового борошна, упакованого в тару, гранульованого жому Горючі речо­вини В П-ІІа
б) кормового борошна, сухих кормових дріжджів, сухого білкового корму, — кормового концентрату Б12, комбікормів, трав’яного борошна, преміксів, зерна і зернових продуктів в спалимій тарі Горючий пил в кількостях, не здатних ут­ворювати вибу­хонебезпечні суміші (НКМПП) більше 65 г/мдо об’єму повітря В П-ІІ

 

3.2.9. Приміщення цехів розтарювання, безтарні прийомні і від­пускні пристрої (відділення) комбікормів, білкової сирови­ни, трав’яного борошна, преміксів Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи В В-ІІ
3.2.10. Пилові камери на виробництві і сухих кормових сумішей Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ
3.2.11. Склади для зберігання комбі­кормових кормів, концкормів, трав’яного борошна, висівки, сухого жому і м’ясокісткового борошна:
а) розсипом; Горючий пил В В-ІІ
б) в тарі Горючий ма­теріал В П-ІІа
3.2.12. Приміщення для одержання аміачної води (із застосуванням стислого аміаку), амонізації кормів (а застосуванням рідкого і газоподібного аміаку) Горючий газ (аміак) Б В-ІІ
3.2.13. Дробильні відділення сіна і со­ломи Горючий пил здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ
3.2.14. Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом ком­бікорм, білково-вітаміннідобавки, трав’яне борошно і премікси Б В-ІІ

3.3. Культиваційні об’єкти (тепличні господарства, оранжереї, парники)

 

3.3.1. Теплиці, парники на газовому обігріванні з установкою газо­вих пальників в приміщеннях теплиць і парників Спалення газу Г   —
3.3.2. Теплиці і парники на технічно­му і біологічному обігріві Негорючі ма­теріали Д
3.3.3. Приміщення для вирощування грибів в спалимій тарі, цехи суб­страта комплексів для вирощу­вання шампіньйонів Горючі мате­ріали (тара) В П-ІІа

3.4. Ремонтно-технічна база та об’єкти матеріально-технічного забезпечення

 

3.4.1. Приміщення для ремонту сило­вого і автотракторного електро­устаткування:
а) дільниці для намотування якорів, електродвигунів стар­терів, генераторів; Негорючі ма­теріали Д
б) просочувально-сушильне від­ділення: просочування обмоток якорів і стартерних полюсів шелаком з застосуванням роз­чинників з температурою спа­лаху парів до 61 °С включно; ЛЗР з ТС до 61 °С Б В-Іа
в) відділення для розбирання і складання масляних силових трансформаторів; Застосовується трансформа­торне масло з ТС до 61 °С В ПІ
г) дільниця для поточного ремон­ту автотракторного електроус­таткування: ремонт фар, елек­тропроводки, заміна щіток і т.п. Негорючий матеріал Д  
3.4.2. Ремонт і зарядка стартерних і тягових акумуляторних батарей: а) дільниця розбирання і проми­вання кислотних і лужних аку­муляторних батарей дистильо­ваною водою, ремонт пластин, клем, заправка електролітом; Негорючі ре­човини і мате­ріали Д
б) приміщення зарядки акуму­ляторних батарей в спеціальних витяжних шафах, обладнаними блокуючими пристроями для ав­томатичного включеннвзаряд-ното струму і витяжної аспірації (при цих умовах допускається зарядка не більше 10 акумуля­торів безпосередньо в приміщен­нях (категоріями Г і Д) Негорючі ре­човини і мате­ріали Д   
в) приміщення зарядки стартер­них і тягових акумуляторних батарей на відкритих стелажах Гримучий газ (водород) А В-І Вибухоне­безпечна зона прий­мається вище від­мітки 0,75 загальної висоти примі­щення, рахуючи від рівня підлоги

 

3.4.3.  Дільниця складання, технічно­го обслуговування, регулюван­ня і діагностики сільськогоспо­дарських машин (за виключен­ням автомашин):
а) на гумових колесах; Горючі мате­ріали В
б) гусеничних Негорючі ма­теріали Д
3.4.4. Дільниці щоденного технічного обслуговування, постів техніч -ного обслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування і поточ­ного ремонту автомашин з двигунами, які працюють на бен­зині і дизельному пальному Горючі мате­ріали В   
3.4.5. Приміщення для зберігання автомашин з двигунами, які працюють на бензині і дизель­ному пальному Горючі мате­ріали в    При умовах виконання таких ви­мог до елек-троустановок: засто­сування світильни­ків з ступе­нем захисту по стандар­ту не нижче для ламп розжарю­вання і газо­розрядних ламп висо­кого тиску-IP4Х, для люмінес­центних ламн ІР5Х виконання електропроводоку від­повідності з вимогами пп.7.4.30, 7.4.39 ПУЕ установка штепсель них розеток з ступенем захисту обо­лонки не менше ІР43 по стандар­ту

 

3.4.6.

 

Приміщення для зберігання автомашин з двигунами, які працюють на зрідженому газі Горючі мате­ріали В  — При умові виконання вимог, ви­кладених в п.3.4.5. Крім того, необхідне виконання таких до­даткових вимог: об­ладнання приміщень постійно-діючою вен­тиляцією; улаштуван­ня системи евакуацій­ного освіт­лення, ви­конаної в вибухооахи-щеному ви­конанні для середовища ПАТІ; улаштуван­ня системи автоматич­ного кон­тролю повітряного середовища
3.4.7. Дільниця щоденного технічно­го обслуговування, постів тех­нічного обслуговування (ТО-1, ТО-2), діагностування і поточ­ного ремонту автомашин з двигунами. які працюють на зрідже­ному газі Горючі мате­ріали В   — При умовах виконання додаткових вимог, ви­кладених в п.п. 3.4.6. крім вимог п.п. 3.4.5.
3.4.8. Пости зливу і заправки машин мастилами Горючі рідини з ТС більше 61 °С В П-І
3.4.9. Дільниці монтажу, вулкані­зації, оббивних робіт, дерево-оброблювальні, упаковки і кон­сервації виробів Горючі мате­ріали в П-ІІа
3.4.10.  Розбирально-миєчні дільниці (розбирання машиніагрегатів, миття агрегатів і деталей в миєчних машинах лужними роз­чинами, нагрітими до 80-90 °С; дефектація і сортировка дета­лей) Негорючі ре­човини і мате­ріали Д  —

 

3.4.11. Дільниці для поточного ремон­ту і перевірки карбюраторів і паливних насосів з використан­ням тракторного гасу (керосину) Ззастосуванням ЛЗР з ТС небільше 28 °С А В-Іа
3.4.12. Дільниці технічного обслугову­вання приладів живлення з за­стосуванням бензину і трактор­ного гасу (керосину) _ « _ А В-Іа
3.4.13. Приміщення для ремонту ди­зельної паливної апаратури, ре­монту і збирання форсунок, пе­ревірки зворотних клапанів і плунжерних пар, збиранняіпе-ревірки паливних насосів, па­ливних фільтрів тонкої і гру­бої очистки палива, підкачу-вальних помп, випробування і регулювання насосів і фільтрів, ремонту гідроагрегатів і мас­тильних систем Ззастосуванням ЛЗР з ТС більше 28 °С (дизельного палива) Б В-Іа
3.4.14 Зони радіусом 5 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень категорії А лвж А В-Іа
3.4.15. Склади  ремонтного фонду, запчастини вузлів і агрегатів в спалимій тарі і в консерва­ції, електродвигунів і кабель­ної гуми, покришок, камер, ізоляційних матеріалів, тех­нічних і обтиральних матері­алів, синтетичних миючих і де-зінфікуючих засобів, антисеп­тиків Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.4.16 .Склади негорючих виробів, в негорючій тарі, на негорючих стелажах, без консервації і упа­ковки Негорючі ма­теріали д   —
3.4.17. . Дільниці: термічна, зварюваль­на, мідницько-радіаторна, ре­монту кузовів, рам, кабін, зва­рювання металоконструкцій, плазмового напилу металів, лиття металів, гарячого штам­пування, лазерної обробки ме­талів, ковально-ресорна Негорючі ма­теріали в гаря­чому стані, від крите полум’я променисте тепло Г   —
3.4.18 . Дільниці: комплектації деталей, ремонту і складання агрегатів, двигунів (без застосування го­рючих матеріалів), заготовча, слюсарно-механічна, холодної штамповки деталей, інструментальна, випробна і метроло­гічна лабораторії, склади ба­лонів з негорючими газами (ки­сень, вуглекислий газ і ін.) під навісом або в окремому при­міщенні, склади солі, металів, утилю,   приміщення стоянки електрокарів, повітряні комп­ресорні Негорючі ма­теріали Д   —

 

3.4.19. Насосні станції і інші приміщення, зв’язані з прийманням, пе­рекачкою, відпуском, зберіган­ням і застосуванням:
а) легкозаймистих рідин (напр. бензинів, тракторного гасу); ЛЗР з ТС небільше 28 °С А В-Іа
б) легкозаймистих рідин (напр. гасу освітлювального, дизель­ного палива типу ДЗ, мазуту в суміші з бензином); ЛЗР з ТС небільше 28 °С до 61 °С Б В-Іа
в) горючих рідин (напр. дизель­ного палива типу ДА, ДС, ДТ-1, ДТ-2, автотракторного Л мазутів, мастил) ГР з ТС біль­ше 61 °С В П-І
3.4.20. Мазутосховища _ « _ В П-І
3.4.21. Склади бензину, тракторного гасу ЛЗР з темпе­ратурою спа­лаху не більше 28 °С А ВІг Зона виз­начається в залеж­ності від умов збе­рігання
3.4.22.. Акумуляторні Гримучий газ — водень А В-І
3.4.23. Пункти заправки тракторів, автомобілів, комбайнів і інших машин:
а) бензинами з температурою спалаху парів до 28 °С ЛЗР А В-Іа
б) дизпаливами з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР В В-Іа
в)картернимиітрансмісійними мастилами з температурою спалаху парів   вище 61 °С ГР В П-І
3.4.24. Камери електротрансформа-торні маслонаповнені ГР В П-І
3.4.25. Гаражі машинно-тракторного паркуПриміщення для миття фільт­рів і запчастин компресорів Горючі мате­ріали В П-ІІа й
3.4.26. Приміщення для фарбування деталей, вузлів і агрегатів нітро-фарбами і емалями, склади дизельного палива Горючі рідини з ТС більше28 °С Б В-Іа

 

3.4.27. Безкамерне фарбування виробів на решітці дільниці, розташо­ваної в загальному приміщенні з іншими дільницями:
а) при користуванні розчинни­ками з температурою спалаху парів до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) при користуванні розчинника­ми з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа
3.428. Фарбування і сушіння виробів в камерах, розташованих в за­гальному приміщенні з інши­ми дільницями;
а) при користуванні розчинни­ками з температурою спалаху парів до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) при користуванні розчинника­ми з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа
3.4.29. Фарбування і сушіння виробів в камерах, розташованих в окре­мих приміщеннях від інших дільниць;
а) при користуванні розчинни­ками з температурою спачаху парів до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) при користуванні розчинника­ми з температурою спалаху парів від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа
3.4.30. Приміщення для приготуван­ня лакофарб при користуванні розчинниками з температурою спалаху парів:
а) до 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) від 29 °С до 61 °С включно ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа
3.4.31. Приміщення для покриття і просочення тарних матеріалів і тари фарбами, лаками, і інши­ми захисними сумішами:
а) з застосуванням розчинників з температурою спалаху парів не більше 28 °С; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) з застосуванням розчинників з температурою спалаху парів вище 28 °С до 61 °С ЛЗР з ТС більше 28 °С до 61 °С Б В-Іа
3.4.32. Приміщення, в яких застосо­вуються порошкоподібні мета­леві і полімерні фарби Горючий пил, здатний утворю­вати вибухонебез­печні суміші при аваріях Б В-ІІа

Склади:

 

3.4.33. Фарб, лаків, розчинників ін­ших легкозаймистих рідин ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-І
3.4.34. Толуолу, ефірів, ефірних ма­сел, конкрета, склареола, ам-бриаля, есенцій ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
3.4.35. Оліфи «Оксоль» і гліфталевої і інших подібних лакофарбо­вих матеріалів і розчинників ЛЗР з ТС більше 28 °С до 6Д °С Б В-Іа
3.4.36. Технічних жирів, гліцерину, жирних кислот, бітуму ГР з ТС більше 61 °С В П-І
3.4.37. Лісоматеріалів, а також виробів з дерева, тканин, картону, па­перу, пластмас, негорючих речовин і деталей, упакованих в спалиму м ‘яку або тверду тару з використанням горючих па­кувальних і консервуючих ма­теріалів Горючі мате­ріали і речо­вини В П-ІІа
3.4.38. Кислот: сірчаної, азотної, со­ляної, лугів і інших хімікатів в спалимій упаковці В П-ІІа
3.4.39. Спецодягу, технічних і обти­ральних матеріалів, синтетич­них миючих і дезінфікуючих засобів, антисептиків В   —
3.4.40. Негорючих речовин і матері­алів в холодному стані без за­стосування спалимої тари Негорючі ре­човини і ма­теріали Д
3.4.41. Матеріальні загальнотоварні склади Горючі мате­ріали і речо­вини В П-ІІа
3.4.42. Склади для зберігання карбіду кальцію, балонів з ацетиленом і іншими горючими газами Горючий газ А В-Іа
3.4.43. Приміщення розкупорки бара­банів з карбідом кальцію, газо­генерації і одержання ацетилену Горючий газ А В-Іа
3.4.44 Склади цементу, алебастру, вапна, асбофанери і інших не­горючих будівельних матеріалів Негорючі ма­теріали Д   —
3.4.45 Склади пиломатеріалів та ву­гілля Горючі ма­теріали В П-ІІа
3.4.46 Цехи деревообробки, лісопи­ляння, виробництва віконних рам, дверей, інших виробів з деревини, дільниці розкрою шпалер, столярні майстерні Горючі ма­теріали В П-ІІа
3.4.47  Приміщення для виробницт­ва ламінованих і деревоструж­кових плит, просочення паперу смолою, сушіння і кондиціонування просоченого паперу для процесу ламінування, пре­сування Тверді горючі матеріали В П-ІІа

 

3.4.48. Приміщення для виробництва виробів з пластмас, підготовки сировини і переробки відходів з сушінням, змішуванням, гра­нулюванням (поліетилен, полі­пропілен та ін.) лиття розплав­лених пластмас, збирання і зварювання вузлів, плавлення під тиском пластичних мате­ріалів, термічної обробки ви­робів з пластмас Тверді горючі матеріали В П- ІІа
3.4.49. Дільниці з застосуванням де­рев’яної дробівниці; бітумопла-вильні і змішувальні відділення Горючі ма­теріали В П-ІІа
3.4.50. Приміщення для виробництва виробів картонних ящиків, гоф-ротари, виготовлення різних виробів з картону, їх обробки Тверді горючі матеріали В П-ІІа
3.4.51. Приміщення бобінорізок для тарних виробів _ « _ В П-ІІа
Приміщення для виробів полі­етиленової плівки, комбінова­них виробів з застосуванням пластмас і із пластмас _ « _ В П-ІІа
3.4.52. Приміщення природного і штуч­ного сушіння деревини, меха­нічної обробки її, виготовлення тари з пиломатеріалів (розкрій, сколотка) виробництва дерев’­яної , бочкової і ящикової тари, оббивки тари, консервації і упа­ковки виробів в спалимій тарі Тверді горючі матеріали В П-ІІа
3.4.53. Приміщення клеєння і фарбу­вання в виробництві клеєних конструкцій з застосуванням ЛЗР з температурою спалаху парів:
а) не більше 28 °С; ЛЗР А В-Іа
б) більше 28 °С до 61 °С _ « _ Б В-Іа
3.4.54. Приміщення для проведення теплоізоляційних робіт полі-мербетонами з застосуванням:а) ацетонів і інших розчинників з температурою спалаху парів не більше 28 °С; ЛЗР А В-Іа
б) поліуретану і алюмінієвої пудри Горючий пил вибухонебез­печної концен­трації при ава­ріях або несправностях В В-ІІа
3.4.55. Дільниці для шліфування в ви­робництві, зв’язаному з засто­суванням деревостружкових, деревоволокнистих і костро-плит, дерев’яних деталей Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях В В-ІІа

3.5. Агрохімобслуговування

 

3.5.1. Асептичні бокси і передбокси для проведення посіву вірусних бак­теріальних і кліткових культур Горючі ма­теріали В
3.5.2. Приміщення для роботи з кома­хами і мікроорганізмами (при відсутності мокрих процесів), сушіння, фасовки і упаковки біо­логічних засобів захисту рослин    _»_ В П-ІІа
3.5.3. Склади активованого вугілля, сухого кореня, крупи і ін. сиро­вини для культивування мікро­організмів В П-ІІа
3.5.4. Лабораторії мікробіологічні, сировинні, біологічні ЛЗР, горючі речовини в незначних кількостях В  —
3.5.5. Відділення сушильних установок (сублімаційних, розпилюваль­них) і морозильних камер в цехах сушіння біопрепаратів Негорючі речовини Д  —
3.5.6.  Відділення відстою і зберіган­ня суспензій, проміжних про­дуктів , готових біопрепаратів до розфасовки    _»_ Д  —
3.5.7.  Приміщення морозильних ка­мер для зберігання біологічних матеріалів в замороженому стані при використанні фреонових хо­лодильних машин     _»_ Д  —
3.5.8  Склади аміачної селітри Горюча вибухонебез­печна речовина в вигляді по­рошку або гранул В В-ІІа
3.5.9.  Приміщення з оперативним запасом ЛЗР і ГР, хімікатів для науково-дослідних і лаборатор­них робіт ЛЗР, горючі речовини В П-І В кількос­тях до 20 (кг) і на площі до 18 м2. Роботи проводити в витяж­них шафах

 

3.5.10. Приміщення для зберігання кислот: сірчаної, азотної, соля­ної, лугів і інших хімікатів:а) в спалимій упаковці, в тому числі хімікатів для водопідготовки; Горючі мате­ріали В П-ІІа
б) в скляній тарі (бутелях) Негорючі ма­теріали д
3.5.11. Склади сульфату амонію, супер­фосфату, калійних добрив Негорючі ре­човини д    —
3.5.12. Склади хімічних засобів захи­сту рослин (отрутохімікатів):а) дихлоретану, кельтану 20% концентрат, металілхлориду, карбофосу 30% емульсії (к.е.), фталофосу 20% (к.е.), метатіону Б1-58, антіо, рогору, бензофосфату — 30% (к.е.), пропаніду -30% к.е.; ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) препарату ДПОК (суміш амі­ачної солі), бутилового ефіру -60 % к.е., карбіну -12% к.е., протилену марки А, хлору — 40% к.е., ксилолу, сольвенту ка­м’яновугільного, циклогексану,  сильнодіючих отруйних речо­вин (по спеціальному переліку); ЛЗР з ТС від 28 °С до 61 °С горючі ріди­ни, здатні утво­рювати вибу­хонебезпечні пароповітряні суміші Б В-Іа Клас зони уточню­ється   по ПУЕ при про­ектуванні конкретних складів
в) гербіцидів — гексахлорану 16% к.е., гексанхлорбутадієну, полі-хлорпінену — 65% к.е., препа­рату № 30, трихлорметафосу 3,5 к.е, октилового ефіру, севі-ну-65% -ного змочуючого по­рошку, фосфіду цинку, хлоро­фосу — 80% -ного змочуючого по­рошку, метаксану -2м СМ-ЧХ, монурону, пропазину, симази­ну — 50% -ного змочуючого по­рошку, дихлора-льмочевини-50% -ного змочуючого порошку, хлорату магнію, цінебу 80-ного змочуючого порошку Горючі рідини В П-І
3.5.13. Склади сильнодіючих отруйних речовин _«_ В П-ІІ

 

3.6. Переробка та зберігання пре дукції сільськогосподарського виробництва (зернові, овочеві та плодоягідні культури, хміль, конопля, льон)

 

3.6.1. Робочі будівлі і силосні корпу­си елеваторів(надсилосні і підси-лосні поверхи), зерноочисні від­ділення млинів і круп’яних ви­робництв Горючий пилз нижньою

концентрацій­ною межею поширення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря

В П-ІІ При умові виконан­ня заходів, передбаче­них СНіП 2.10.05-80
3.6.2. Цехи і відділення по обробці насіння (крім кукурудзомоло-тильних), силосні і напідлогові сховища насіння Горючий пил з нижньою концентрацій­ною межею поширення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря В П-ІІ
3.6.3. 3.6.4. Відділення розфасовки борош­на, крупи, висівки Розмельні цехи і відділення млинів Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпеч­ні суміші при аваріях або несправностях ВБ П-ІІ В-ІІа
3.6.5. Лущильні (шеретувальні) цехи і відділення кру повиробництва  _»_ Б В-ІІа
3.6.6. Вибійні цехи і відділення бо­рошна, крупи  _»_ Б В-ІІа
3.6.7. Приміщення цехів розтарюван-ня борошна, крупи Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІ
3.6.8.  Цехи, відділення і склади без­тарного зберігання і відпуску борошна, крупи, бррошневої сировини Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ

 

3.6.9. Kyкурудзомолотильні відділення Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.6.10. Безтарні прийомні і відпускні пристрої (відділення) для бо­рошна, висівки, лушпиння Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б ВІІ
3.6.11. Відділення очистки і сортуван­ня м’якої тари  _»_ Б В-ІІ
3.6.12. Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом бо­рошно, висівка і крупа  _»_ Б В-ІІ
3.6.13. Прийомно-відпускні пристрої для зерна, зерносушарки (крім топкових приміщень), транс­портні галереї і приміщення, де переміщується зерно розсипом і хлібопродукти в тарі  _»_ В П-ІІ
3.6.14. Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання зерна і зернової сировини, тарного зберігання борошна, крупи, висівок Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б П-ІІ
3.6.15. Аспіраційні камери сушильних відділень  _»_ В В-ІІ
3.6.16. Зони радіусом 3 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень з виробництвом категорії В Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.6.17. Склади зберігання хмелю, си­ровини і продукції переробки коноплі Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.18. Приміщення підготовки сиро­вини, сушіння, механічної об­робки трести, сортування, пре­сування волокна і костриці Горючий пил і волокна з НКМПП більше 65 г/м3 В П-ІІ
3.6.19. Гоплені відділення зерносуша­рок Спалення горю­чих матеріалів Г  —
3.6.20. Експедиція, склад допоміжних матеріалів Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.21. Виробничі лабораторії Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.22. Склади зберігання м’якої тари і майстерні по її ремонту Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.23. Складські приміщення для овочів, фруктів і картоплі в спалимій тарі, в тому числі в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 °С Горючі мате­ріали (тара) В П-ІІа
Те ж при температурі зберіган­ня 5 °С і нижче Негорючі ма­теріали Д
3.6.24. Секції камери зберігання про­дукції в металевих контейнерах, розсипом; приймальні відділен­ня; транспортні проїзди Негорючі ма­теріали Д   —
3.6.25. Приміщення для протравлення, товарної обробки і розфасуван­ня картоплі, овочів і фруктів з застосуванням спалимої тари і горючих пакувальних матері­алів Горючі мате­ріали (тара) В П-ІІа
Те ж, де горюча тара займає площу менше 10% від загальної Незначна кіль­кість горючої тари Д
3.5.26. Площадкадля сировини (закри­та), недовготривалезнаходження сировини (овочів, фруктів) в піддонах і дерев’яних ящиках Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.5.27. Підготовче відділення (миття, чищення, подрібнення, розва­рювання, фасування овочів і фруктів), холодне і теплове оброблення Негорючі ре­човини Д
3.6.28. Відділення стерилізації кон­сервів, теплове оброблення Негорючі ре­човини Д
3.6.29. Відділення розтарюваиня скло­тари, негорюча склотара в го­рючій упаковці Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.30. Відділення для миття склота­ри, негорюча склотара, оброб­лена негорючими розчинами Негорючі ре­човини Д
3.6.31. Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих роз­чинів _»_ Д  —
3.6.32. Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих роз­чинів із зберіганням миючих речовин Горючі речо­вини В П-ІІа
3.6.33. Відділення для вистоювання готової продукції, упакованої в горючу тару   _»_ В П-ІІа

 

3.6.34. Відділення для приготування цукрового сиропу. Наявність в приміщенні і апаратах горючої речовини  _»_ В П-Па
3.6.35. Термостатна; наявність горю­чої тари  _»_ В П-ІІа
3.6.36. Відділення антисептичного збе­рігання напівфабрикатів, него­рюча сировина в горючій тарі Негорючі ре­човини д
3.6.57. Відділення для сепараторної обробки соку. Негорюча сиро­вина в холодному стані Негорючі ре­човини д
3.6.58. Відділення для сепарації сухих продуктів Горючі матері­али і речовини В П-ІІа
3.6.59. Відділення для сушіння, пере­робки відходів і фасування про­дукції в тару. Горюча продук­ція в горючій тарі  _»_ В П-ІІа
3.6.40. Приміщення для просіювання борошна, цукру, крохмалю, сухого молока та ін. Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.6.41. Відділення для приготування пом’якшеної води, пожежобез-печний процес Негорючі речо­вини д  —
3.6.42. Відділення для виготовлення, ремонту дерев’яної і картонної горючої тари Горючі речо­вини В П-ІІа
3.6.43. Відділення по виготовленню полімерної тари і поліетилено­вої плівки, пакетів Горючі речо­вини з ТС вище 61 °С в П-І
3.6.44. Відділення для лакування і літографії бляхи, лакування бляшаних банок, застосування легкозаймистих лаків з темпе­ратурою спалаху більше 28 °С Горючі речо­вини з ТС вище 28 °С Б В-Іб
3.6.45. Відділення для приготування форм друку, упакування банок в ящики. Застосування горю­чої рідини і дерев’яних ящиків Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.46. Склад банок; зберігання без тари Негорючі речо­вини д
3.6.47. Ділянка для приготування лаку та емалі Горючі речо­вини з ТС вище 28 °С В В-Іб
3.6.48. Склад готової продукції; него­рюча продукція в горючій тарі і упаковці Горючі ма­теріали в П-ІІа
3.6.49. Склад склотари (закритий), зберігання негорючої склотари в горючій тарі і упаковці  _»_ в П-ІІа

 

3.6.50. Склад для зберігання борош­на, крохмалю,  желатину та інших горючих сипучих мате­ріалів у мішках _»_ в П-ІІа
3.6.51. Склад (комора) для зберігання миючих і дезінфікуючих мате­ріалів; горючі, важкогорючі та негорючі матеріали і речови­ни в горючій тарі і упаковці _»_ в П-ІІа
3.6:52. Склад (комора) для зберігання яєць, сухих яєчних продуктів, упакованих в горючу тару _»_ в П-ІІа
3.653. Склад (комора) для зберігання спецій, горючі спеції в горючій тарі і упаковці Горючі мате­ріали в П-ІІа
3.6.54. Склад (комора) для зберігання солі. Негорюча сіль в горючій упаковці _»_ В П-ІІа
3.6.55. Склад олії, маргарину, верш­кового масла Горючі рідини з ТС вище 61°С В П-І
3.6.56. Склад (комора) для зберігання технічної сірки, горюча речо­вина в горючій тарі Горючі речови­ни і матеріали В П-ІІа
3.6.57. Дозаторна аміаку Горючі гази, здатні утворю­вати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях А В-Іб
3.6.58. Склад для сухого зберігання в горючій упаковці і тарі сірча­ного алюмінію, вапна, соди, сірчаної кислоти, хлористого заліза, фторомістких реагентів, поліакриламіду, активноїкрем-некислоти Горючі матері­али і речовини В П-ІІа
3.6.59. Склад аміаку Горючі гази, здатні утворю­вати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях А В-Іб
3.6.60. Склад активованого вугілля Горючі пил в кількостях, не здатний утво­рювати вибухо­небезпечні суміші (більше 65 г/м3 до об’єму повітря) В П-ІІ

3.7. М’ясо-молочна промисловість

 

3.7.1. Приміщення для забою тварин і птиці Негорючі ма­теріали д
3.7.2. Приміщення тимчасового збе­рігання м’яса Горючі речо­вини в
3.7.3. Приміщення для засолу і тим-часового зберігання шкір тварин Негорючі ма­теріали д
3.7.4. Приміщення для приймання і попередньої очистки пір’я, сортування і зберігання пір’я, пуху. Сушіння і зберігання шкірок кроликів, хутрової сировини, вовни. Склади жирів Горючі мате­ріали в П-ІІа
3.7.5. Приміщення для приймання: первинної обробкимолока(вклю-чаючи пастеризацію); приміщен- Негорючі ре­човини д
ня для зберігання молока
3.7.6. Приміщення для миття (молоч­ного посуду і обладнання) _»_ д
3.7.7. Приміщення для зберігання і приготування мяючих і де-зінфікуючих засобів:
а) в спалимій тарі; Горючі мате­ріали в
б) в негорючій упаковці Негорючі ма­теріали д   —
3.7.8. Лабораторії для визначення якості молока _»_ д

3.8. Будівлі, споруди та приміщення інженерного забезпечення

 

3.8.1.  Приміщення, в яких розміщені:а) енергетичні установки, роз­подільне устаткування і під­станції з масляними вимикача­ми; трансформаторами з вміс­том більше 60 кг масла в одиниці устаткування, камери трансфор­маторні маслонаповнені Горюча рідина в устаткуванні В
б) розподільні установки і під­станції з масляними вимика­чами і трансформаторами, кон­денсаторні з вмістом не більше 60 кг масла в одиниці устат­кування; Нагрівання робочих з’єд­нань, горюча рідина в не­значній кіль­кості і в герме­тично закритих об’ємах Г
в) електромашинні відділення Нагрівання робочих вузлів  Г
г) розподільні, електрощитові, випрямні з устаткуванням без масла; Негорючі ма­теріали д
д) дизельні силові електрос­танції без наявності в них вит­ратних паливних і мастильних баків; Горючі рідини в устаткуванні в  —
е) дизельні приміщення з ви­користанням палива в бакахємкістю більше 5м3 Горючі рідини В П-І
3.8.2. Газорегуляторні, газорозпо­дільні пункти Горючий газ А В-Іа
3.8.3. Приміщення для зберігання го­рючих газів в балонах (водород, ацетилен, бутан і т.п.)   _»_ А В-Іа
3.8.4. Машинні (апаратні) насосні ком -пресорні і газоочисні відділен­ня біогазових установок  _»_ А В-Іа
3.8.5. Газогенераторні одержання газу-ацетилену з карбіду кальцію  _»_ А В-Іа
3.8.6. Склади балонів стиснутогоамі-аку   _»_ В В-Іа
3.8.7. Тешюгенераторні з використан­ням зрідженого або природно­го газу Спалення газу Г  —
3.8.8. Склади балонів з негорючими газами (кисень, вуглекислий газ, азот і т.ін.) Негорючі гази д  —
3.8.9. Машинні (апаратні) і компре­сорні відділення аміачних хо­лодильних установок Горючий газ А В-Іб
3.8.10. Камери розподільних холодиль­ників, а також сховища овочів і фруктів при зберіганні в спа­лимій тарі при температурі зберігання вище 5 °С Горючі мате­ріали В П-ІІа Категорія Д-прибезтарному зберіганні

указаної продукції

3.8.11. Такі ж холодильники і сховища при зберіганні овочів і фруктів при температурі зберігання 5 °С і нижче Низька темпе­ратура і підви­щена вологість не підтриму­ють горіння д  —
3.8.12. Машинні (апаратні) насосні (компресорні) відділення холо­дильних установок:а)  при використанні фреонових
холодильних машин з ємкістю
систем по маслу більше 60 кг
на одиницю устаткування
Горюча рідина В
б) при використуванні таких же
машин з ємкістю масла менше
60 кг на одиницю устаткування
Незначна кіль­кість горючих речовин . д
3.8.13 Рефрижераторні для встанов­лення холодильних шаф Негорючі речо­вини д
3.8.14 Котельні зали, приміщення димососів і деаераторів Спалення горю­чих речовин г    —

 

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!
     ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины