(067) 617-30-03 (099) 617-30-03

dgv2011@ukr.net

Устраивание воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самоудерживающими изолированными проводами. ВБН В.2.5-341.004,001.001-02. БН В.2.5-341.004,001.001-02.

Міністерство палива та енергетики України

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами ВБН В.2.5-341.004,001.001-02

Вводяться вперше

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом «У крсільенергопроект»
3 ВИКОНАВЦІ Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В.В.
4 УЗГОДЖЕНО Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-01/7-1681 від 28. 10.2002р.

Державним департаментом пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України, лист№ 12/5/2772 від 14.08.2002 р.

Державним департаментом з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України, лист№ 08-11/4569 від 15.11.2002 р.

Державним комітетом України будівництва та архітектури, лист № 5/7-339 від 19.1 1.2002 р.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики України, наказ №713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А.
6 НАДАНО ЧИННОСТІ з 20.12.02р.
7 ЗАМІСТЬ Правил устройства воздушных линий электропереда­чи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолирован­ными проводами для экспериментального строительства
8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ 2007 рік

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 РОЗРАХУНКОВІ КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

6 САМОУТРИМНІ ІЗОЛЬОВАНІ ПРОВОДИ

7 ЛІНІЙНА АРМАТУРА

8 ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГ. ЗАЗЕМЛЕННЯ

9 ОПОРИ

10 ГАБАРИТИ. ПЕРЕТИНИ І ЗБЛИЖЕННЯ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей документ визначає норми улаштування ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

1.2 Вимоги, наведені в цьому документі, обов’язкові для всіх суб’єктів підприємницької  діяльності,   що  здійснюють   проектування,   будівництво  та експлуатацію ліній електропередачі напругою до 1 кВ на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Общие технические требования.

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 304-4-41-92) Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги.

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (зі змінами 1-10).

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок. Шестое изд., переработанное и дополненное. М., 1986. З внесеними змінами (далі ПУЭ-86 ).

ДНАОП 0.00-1.32-01  Правила  будови  електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок.

Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей, «Связь», М., 1975.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі застосовуються такі терміни і визначення:

3.1 Повітряна лінія електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) — пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) — система скручених в джгут проводів (фазні, нульовий і додаткові) ізольованих «зшитим» світло-стабілізованим поліетиленом, що не потребує спеціального утримного троса.

За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

— систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в джгут фазні і нульову жили. Додаткові жили у розподілі механічного навантаження участі не приймають. При цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

— систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили скручені навколо нього і механічного навантаження не несуть. При цьому нульовий провід може бути як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ-   частина лінії електропередачі, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) частини ПЛІ.

3.4 Відгалуження   від   ПЛІ   до   вводу   в   будівлю   (споруду) ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов’язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються  слова   «повинен»,   «необхідно»   та  похідні  від  них.   Слова «як правило» означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен бути   обґрунтованим.   Слово   «допускається»    означає,   що   таке   рішення застосовується як виключення (наприклад, внаслідок стиснених умов). Слово «рекомендується»   означає,   що   це   рішення   є   одним   із   кращих,   але   не обов’язковим.

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 При розробці цих норм використані положення глав 1.3, 1.7, 2.1, 2.4 ПУЭ-86 шостого видання та положень ГОСТ 30331.3-95 .

4.2 Норми стосуються повітряних ліній  електропередачі напругою  до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами в мережах з глухо заземленою нейтраллю, а також відгалужень від цих ліній до вводів в будівлі та споруди із застосуванням цих же проводів.

4.3 Кабельні вставки в ПЛІ та кабельні відгалуження від ПЛІ виконуються згідно з вимогами глави 2.3 ПУЭ-86. Додаткові вимоги до повітряних ліній напругою до 1 кВ, встановлені главами 6.1 і 6.3 ПУЭ-86, поширюються на ПЛІ.

4.4 Механічний розрахунок СІП робиться за методом допустимої напруги, а   розрахунок   лінійної   арматури — за   методом   руйнувальних   навантажень. Розрахунок  опор  і  фундаментів  ПЛІ  робиться  за  методом  розрахункових граничних станів у відповідності з СНиП2.01.07. Нормативні навантаження приймаються згідно з вимогами глави 2.4 ПУЭ-86.

4.5 ПЛІ   повинні   розташовуватись   таким   чином,   щоб   їх   опори   не загороджували   входів   в   будівлі   і   в’їздів   у   двори,   не   утруднювали  руху транспорту і пішоходів. В місцях можливого наїзду транспорту (в’їзди в двори, біля з’їздів з доріг, при перетині доріг і т.п.), опори рекомендується захищати (наприклад, відбійними тумбами).

4.6 Допускається   прокладання   СІП   по   стінах   житлових   будинків   з урахуванням  вимог  глави  2.1   ПУЭ-86  та  п. 10.5   цих  норм.  Проводи,  що прокладаються  по   стінах  будинків,   повинні  бути  стійкими  до   поширення полум’я.

 

5 РОЗРАХУНКОВІ КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

5.1 Кліматичні умови для розрахунку ПЛІ приймаються відповідно до 2.4.8-2.4.11ПУЭ-86.

5.2 Аеродинамічний коефіцієнт лобового опору Сх для всіх режимів СІП необхідно приймати рівним 1,2.

 

6 САМОУТРИМНІ ІЗОЛЬОВАНІ ПРОВОДИ

6.1 На ПЛІ можуть застосовуватись системи СІП як з чотирма так і з однією утримною жилами.

На відгалуженнях від ПЛІ  до  вводу в  будівлю  (споруду)  необхідно застосовувати СІП з ізольованою нульовою жилою.

6.2 На магістральних ділянках ПЛІ та відгалуженнях від ПЛІ необхідно застосовувати  трифазні   СІП.   Кількість   додаткових  жил   СІП   визначається проектом.

3.З Тривало  допустимі  струми  навантаження  з  урахуванням  сонячної радіації для СІП з алюмінієвими жилами або з жилами з алюмінієвого сплаву з ізоляцією із «зшитого» світлостабілізованого поліетилену повинні відповідати технічним умовам на виготовлення СІП або в сертифікаті відповідності.

6.4 Для   забезпечення   термічної   стійкості   СІП   розрахунковий   струм короткого замикання повинен забезпечувати термічну стійкість СІП до струмів коротких замикань згідно з вимогами технічних умов на виготовлення СІП або вимогами сертифікату відповідності.

6.5 На   магістральних   ділянках   ПЛІ   та   відгалуженнях   від   ПЛІ,   де застосовуються СІП з однією утримною (нульовою) жилою, її переріз повинен бути не менше в районах з розрахунковою стінкою ожеледі до 10мм-25мм , 15 мм  і більше — 35 мм2.

6.6 Магістраль ПЛІ рекомендується виконувати СІП одного перерізу. При економічному   обґрунтуванні   допускається   виконувати   магістраль   СІП   з декількома перерізами.

6.7 На відгалуженнях до вводів в будівлі і споруди, в залежності від кількості фаз (одно або трифазні) та величини електричного навантаження, застосовуються двожильні або чотирьохжильні СІП.

Переріз жил СІП не може бути меншим ніж 16 мм2.

Довжина відгалуження від ПЛІ до вводу в будівлі або споруди повинна бути не більше 25 м.

СІП відгалужень від опор до вводів в будівлі і споруди повинні мати анкерне кріплення.

6.8 При улаштуванні відгалужень до вводів сам ввід в будівлю до ввідного пристрою рекомендується виконувати тим же СІП, що і відгалуження до вводу при можливості такого приєднання на ввідному пристрої. При цьому необхідно дотримуватися також вимог глави 2.1 ПУЭ-86.

6.9 При розрахунках ПЛІ механічна напруга в утримних (утримній) жилах СІП не повинна перевищувати величин наведених в таблиці 1, а відстань від СІП до поверхні землі і споруд, що перетинаються відповідати цим нормам.

 

Таблиця 1. Допустима механічна напруга в утримних (утримній) жилах СІП

 

Матеріал і переріз утримних (утримної) жил Допустима механічна напруга, % границі міцності при розтягуванні
при найбільшому зовнішньому навантаженні або при нижчій температурі повітря при середньорічній температурі повітря
Алюміній

16 -35мм2

35 30
50 — 95 мм2 40 30
120мм2 45 30
Термооброблений алюмінієвий сплав

16-9 5мм2

40 30

 

7 ЛІНІЙНА АРМАТУРА

7.1 Кріплення та з’єднання жил СІП на магістральних ділянках ПЛІ і відгалуженнях від них необхідно виконувати з застосуванням такої лінійної арматури:

— кріплення утримних (утримної) жил на проміжних і кутових проміжних опорах — за допомогою підтримуючих затискачів;

— анкерне   (кінцеве)   кріплення   утримних   (утримної)   жил   на   опорах анкерного типу, а також кінцеве кріплення утримних (утримної) жил відгалуження на опорі і на вводі — за допомогою натяжних (анкерних) затискачів;

— з’єднання   утримних   (утримної)   жил — за   допомогою   з’єднувальних затискачів (з’єднання утримних (утримної) жил повинно мати міцність не менше 90% від міцності цілої жили). З’єднувальні затискачі ізольованих жил повинні мати світлостабілізовану ізоляцію;

— з’єднання     заземлюючих     провідників — за     допомогою     плашкових затискачів.

7.2 Приєднання та відгалуження від жил СІП здійснюється за допомогою відгалужувальних затискачів, які проколюють ізоляцію:

— відгалуження від утримних (утримної) і додаткових жил магістралі;

— приєднання   заземлюючих   провідників   до   нульової   жили   (у   разі ізольованої жили);

— приєднання  до  нульової та ліхтарної жили  світильників  вуличного освітлення і занулювання їх корпусів;

— приєднання приладів контролю напруги і переносного (інвентарного) заземлюючого пристрою.

7.3 У разі застосування СІП з ізольованою утримною жилою підтримуючі і натяжні (анкерні) затискачі повинні мати вкладиші або корпуси з ізоляційного матеріалу, що перешкоджають руйнування ізоляції проводів.

Відгалужувальні затискачі повинні забезпечувати надійний контакт відгалуження (приєднання) без зняття ізоляції з ізольованих жил СІП.

Затискачі, за допомогою яких виконується відгалуження від ізольованих жил або приєднання до них, повинні мати захисні ізолюючі кожухи.

7.4 Кріплення СІП на опорах ПЛІ,  будівлях  і  спорудах робиться за допомогою лінійної арматури до гаків, кронштейнів або інших конструкцій.

7.5 Розрахункова міцність лінійної арматури, гаків і кронштейнів ПЛІ повинна бути не менше наведеної в главах 2.4, 2.5 ПУЭ-86.

7.6 На ПЛІ, як правило, слід використовувати таку фурнітуру:

  • захисні накладки,   призначені  для  захисту   ізоляції  жил   СІП  від ушкодження;
  • бандажні стрічки, призначені для обжимання скручених в джгут проводів. Вони встановлюються в місцях, де в процесі монтажу можливе розкручування джгута СІП з однією утримною жилою, а саме:

— біля анкерних затискачів,

— з обох боків окремих або групи з’єднувальних затискачів,

— з обох боків підтримуючого затискача;

  • захисні ковпачки, призначені для ізоляції кінців жил СІП; вони повинні надіватись на вільні від приєднань кінці ізольованих проводів.

Захисні накладки, бандажні стрічки і захисні ковпачки повинні виготовлятися із «зшитого» світлостабілізованого поліетилену.

При відсутності фурнітури допускається застосування обмоток із самоклеючої стрічки та захисної оболонки із термоусаджувальних трубок.

8 ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГ. ЗАЗЕМЛЕННЯ

8.1 Для забезпечення нормальної роботи електроприймачів, нормованого рівня   електробезпеки   і   захисту   від   атмосферних   перенапруг   на   ПЛІ   в електричних     мережах     з     глухозаземленою     нейтраллю     повинні     бути заземлювальні пристрої, призначені для:

— повторного заземлення нульової жили СІП;

— захисту від атмосферних перенапруг;

— заземлення електроустаткування, встановленого на опорах ПЛІ;

— заземлення розрядників або обмежувачів перенапруги.

Величини опору заземлювальних пристроїв повинні відповідати вимогам глави1.7 ПУЭ-86.

8.2 На ПЛІ металоконструкції залізобетонних і металевих опор повинні бути приєднані до нульового проводу на кожній опорі.

Крюки і штирі, встановлені на дерев’яних опорах ПЛІ, заземленню не підлягають, за винятком тих опор, де робиться повторне або грозозахисне заземлення.

8.3 В населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛІ, не екрановані промисловими димовими та іншими трубами, високими деревами, будівлями і т. п., повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від  грозових  перенапруг.   Опір   заземлення   цих  заземлювальних  пристроїв повинен бути не більше 30 Ом, а відстань між ними не більше 200 м для районів з числом грозових годин за рік до 40; 100 м для районів з числом грозових годин за рік більше 40.

Крім того, заземлювальні пристрої повинні бути:

1) на опорах з відгалуженнями від магістралі ПЛІ до вводів в будівлі, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі сади, лікарні, клуби, та інше) або які становлять велику господарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщення, склади, гаражі та інше);

2) на кінцевих  опорах ПЛІ з  відгалуженнями до  вводів.   При  цьому найбільша відстань від сусіднього захисного заземлення цієї ж ПЛІ повинна бути не більшою ніж 50 м.;

3) на вводах від ПЛІ до електроустановок, які підлягають занулюванню.

В місцях, вказаних в п. 1) і 2), рекомендується, крім того, встановлення вентильних розрядників або обмежувачів перенапруги.

8.4 Розміри заземлюючих і нульових захисних провідників опор ПЛІ повинні    відповідати    вимогам    глави 1.7 ПУЭ-86.    При    застосуванні    не оцинкованих нульових захисних провідників  необхідно передбачати заходи захисту їх від корозії для матеріалів І групи покриття згідно з СНиП 2.03.11.

8.5 Приєднання   заземлюючих   провідників   (спусків)   до   заземлюючих випусків стояків залізобетонних опор, металоконструкцій та встановленому на опорах ПЛІ обладнанню повинно здійснюватися зварюванням або болтовими з’єднаннями по ГОСТ 10434.

8.6 Занулювання світильників вуличного освітлення, які встановлюються на опорах ПЛІ робиться згідно з вимогами 6.1 і 6.3 ПУЭ-86.

9 ОПОРИ

9.1  Опори ПЛІ за призначенням та вимогами до них повинні відповідати п.п. 2.4.27-2.4.35 ПУЭ-86.

9.2 Опори ПЛІ  повинні  бути розраховані  згідно  п.   2.4.30  ПУЭ-86  з урахуванням навантаження від проводів або підвісного кабелю лінії телефонної мережі (ЛТМ), проводів або підвісного кабелю проводового мовлення (ПМ) або кабелю кабельного телебачення (КТ), у разі необхідності їх підвішування на опорах ПЛІ.

9.3 На    всіх   типах    опор,    що    застосовуються    для    ПЛІ,    повинна передбачатись можливість:

—    встановлення    світильників    вуличного    освітлення    (підвісних   чи консольного типу),

—    виконання одно- і трифазних відгалужень від магістралі ПЛІ до вводів.

 

10 ГАБАРИТИ. ПЕРЕТИНИ І ЗБЛИЖЕННЯ

10.1 Кут перетину ПЛІ з  вулицями і  площами населених пунктів  не нормується.

10.2 Відстань від СІП ПЛІ до поверхні землі і проїжджої частини вулиці при найбільшій стрілі провисання повинна бути не меншою ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості відстань до, землі може бути зменшена до 2,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) — до 0,5 м.

При перетині непроїжджої частини вулиці відгалуженнями від магістралі ПЛІ до вводів в будівлі (споруди) відстань від СІП, при найбільшій стрілі прови­сання, до тротуарів і пішохідних доріжок повинна бути не менше 3,5 м. При не­можливості додержання вказаної відстані встановлюється додаткова опора або ввідна конструкція на будівлі (споруді).

Відстань від СІП до поверхні землі перед конструкцією вводу повинна бути не меншою ніж 2,75 м.

10.3 Відстань по горизонталі від СІП ПЛІ, при найбільшому відхиленні, до елементів будівель і споруд повинна бути не менше: 1 м — до балконів, терас і ві­кон, 0,15 м — до глухих стін.

10.4 Допускається проходження ПЛІ над дахом (покрівлею) промислових будівель і споруд (крім згаданих в главах 4 і 5 ДНАОП 0.00-1.32-01), за умови, якщо відстань від покрівлі до СІП становить не менше 2,5 м.

Відстань у просвіті від СІП до даху будівель малих архітектурних форм (торгівельні павільйони, палатки, кіоски, фургони і т. п.), на даху яких унеможливлене перебування людей, повинна бути не меншою ніж 0,5 м.

10.5 Прокладання СІП по стінах будівель і споруд здійснюється таким чином,   щоб   вони   були   недосяжними  дотику  з   місць,   де   можливе  часте перебування людей (вікна, балкони, ґанок і т. п.). Від зазначених місць СІП повинні знаходитись на відстані не менше:

  1. При горизонтальному прокладанні:

— над вікном                           0,3 м,

— над вхідними дверима       0,3 м,

— під вікном                           0,5 м.

— під балконом                       0,5 м,

— від землі                              2,75 м.

  1. При вертикальному прокладанні:

— до вікна                               0,5 м,

— до балкона                           1,0м,

Відстань в просвіті від СІП до стін будівель і споруд повинна бути не менше 0,06 м.

10.6 Відстані    по    горизонталі    від    підземних    частин     опор     або заземлювальних пристроїв ПЛІ до підземних кабелів, трубопроводів і наземних колонок різного призначення повинні бути не меншими наведених в табл. 2.4.3 ПУЭ-86 (див. також п. 10.20 цих норм).

10.7 Перетин     ПЛІ     з     судноплавними     річками     і     каналами     не рекомендується. При необхідності виконання такого перетину ПЛІ повинні споруджуватись відповідно до  вимог глави 2.5 ПУЭ-86  для ПЛ напругою вище 1 кВ.

При перетині ПЛІ з несудноплавними і замерзаючими річками, каналами та іншими водоймищами найменша відстань від СІП до поверхні найбільш високого рівня води повинна бути не менше 2 м, а до рівня льоду — не менше 5 м.

10.8 При проходженні ПЛІ зеленими насадженнями вирубування просік не обов’язкове. При цьому також не нормується і відстань від СІП до дерев, кущів та інших насаджень. Проводи, що прокладаються через лісові масиви, повинні бути стійкими до поширення полум’я.

10.9 Сумісне  підвішування  на  спільних  опорах ПЛІ  і  ПЛ 6-10  кВ  з неізольованими  або  ізольованими  проводами  допускається  при  дотриманні таких умов:

— ПЛІ повинна виконуватись за розрахунковими умовами ПЛ 6-10 кВ;

— проводи ПЛ 10 кВ повинні бути розташовані вище СІП;

— відстань від ближніх проводів ПЛ 6-10 кВ до СІП на опорі і в прогоні при температурі навколишнього повітря плюс 15 °С без вітру повинна бути не меншою 1,0 м.

10.10 При сумісному підвішуванні неізольованих проводів ПЛ напругою до 1 кВ та СІП неізольовані проводи ПЛ повинні бути розташовані вище СІП, а відстань між ними на опорі і в прогоні при температурі навколишнього повітря плюс 15°С без вітру повинна бути не меншою ніж 0,5 м.

При сумісному підвішуванні кіл ПЛІ відстань між СІП різних кіл на опорі і в прогоні повинна бути не менше 0,1 м.

10.11 При   перетині   ПЛІ   з   ПЛ   напругою   вище    1    кВ   необхідно дотримуватись вимог пункту 2.5.119 ПУЭ-86. При цьому проводи ПЛІ повинні розташовуватись нижче проводів ПЛ, а відстань від проводів ПЛ до проводів ПЛІ становити не менше 1 м.

10.12 Арматура стояків та металоконструкції залізобетонних опор ПЛІ, що обмежують прогін перетину з ПЛ 10 кВ, а також опор, на яких виконується сумісне підвішування проводів ПЛ 10 кВ і СІП підлягають заземленню. Опір заземлюючих пристроїв опор повинен відповідати вимогам п. 2.5.76 ПУЭ-86, але не перевищувати 30 Ом.

10.13 Перетин ПЛІ між собою або з ПЛ напругою до 1 кВ рекомендується влаштовувати на перехресній опорі; допускається такий перетин також і в прогоні.

При перетині в прогоні місце перетину необхідно вибирати якомога ближче до опори верхньої лінії. При цьому відстань по горизонталі від опор ПЛІ до проводів ПЛ повинна бути не менше — 2 м, до проводів ПЛІ не менше -1м.

Вертикальна відстань на опорі і в прогоні між проводами ПЛІ, що перетинаються, повинна бути не менше 0,1 м, а неізольованими проводами ПЛ і ПЛІ — не менше 0,5 м. Відстані в прогоні визначаються при температурі навколишнього повітря плюс 15°С без вітру.

10.14 При паралельному проходженні і зближенні ПЛІ з ПЛ відстані по горизонталі повинні бути не менше наведених в таблиці 2.

 

Таблиця 2 Найменші відстані по горизонталі між ПЛІ та ПЛ

 

Ділянки Найменші відстані, м, при напрузі ПЛ
до 1 кВ від 1 кВ до20кВ 35 кВ 110кВ 150 кВ 220 кВ 330 кВ 500 кВ
Ділянки не стиснених умов, між осями ліній Висота найвищої опори*
Ділянки стиснених умов:                
— між крайніми прово­дами в не відхиленому положенні 1,0 1,5 4 5 6 7 10 15
— від відхилених прово­дів однієї з ліній до

опори іншої лінії

0,5 1,0 4 4 5 б 8 10

* При зближенні ПЛІ з ПЛ 500 кВ не менше 50м

 

10.15 Використання   опор   ПЛІ   для   сумісного   підвішування   на   них проводів і підвісних кабелів ліній телефонної мережі (далі ЛТМ), проводового мовлення (далі ПМ), кабельного телебачення (далі КТ) можливе за таких умов:

1) номінальна напруга ПЛІ повинна бути не вищою ніж 380/220 В;

2) проводи ЛТМ, ПМ, повинні бути ізольованими. При цьому ізоляція проводів    і    підвісних    кабелів    абонентських    ЛТМ    та    ПМ    має    бути атмосферостійкою з випробувальною напругою не менше 2 кВ;

3) ЛТМ повинні бути тільки абонентські;

4) номінальна напруга ПМ повинна бути не вищою ніж 360 В;

5) відстань від нижніх проводів і підвісних кабелів абонентських ЛТМ, ПМ до поверхні землі, відстань між проводами абонентських ЛТМ, ПМ повинна відповідати вимогам «Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционних сетей»;

6) СІП повинні розташовуватись над проводами і підвісними кабелями абонентських ЛТМ, ПМ, КТ. При цьому відстань по вертикалі від СІП до верхнього проводу або підвісного кабелю абонентських ЛТМ, ПМ, КТ повинна бути на опорі і в прогоні не меншою ніж 0,5 м.

10.16 Кут перетину ПЛІ з проводами або підвісними кабелями ЛТМ, ПМ КТ повинен бути по можливості близьким до 90 градусів. Для стиснених умов кут перетину не нормується.

10.17 Вертикальна відстань в прогоні перетину від СІП, при найбільшій стрілі провисання, до проводів або підвісних кабелів ЛТМ, ПМ, КТ, а також при перетині на спільній опорі повинна бути не менше 0,5 м.

10.18 Місце перетину ПЛІ з проводами або підвісними кабелями ЛТМ, ПМ, КТ в прогоні повинно бути якомога ближче до опори ПЛІ, але не менше ніж 2 м.

10.19 При перетині ПЛІ з неізольованими проводами ЛТМ, ПМ, повинні задовольнятися такі вимоги:

1) перетин ПЛІ з ЛТМ і ПМ необхідно виконувати тільки в прогоні. Допускається перетин ПЛІ з абонентськими ЛТМ і фідерними лініями ПМ напругою між проводами до 360 В виконувати на спільній опорі;

2) опори ПЛІ, що обмежують прогін перетину з ЛТМ, повинні бути анкерного типу, а абонентськими ЛТМ і ПМ напругою до 360 В на проміжних;

3) СІП повинні розташовуватись над проводами ЛТМ, ПМ. У виняткових випадках СІП напругою 380/220 В допускається розташовувати під проводами ЛТМ.  У цьому випадку проводи ЛТМ на опорах,  що  обмежують  прогін перетину, повинні мати подвійне кріплення;

4) з’єднання   СІП,   а   також   проводів   ЛТМ,   ПМ   в   прогоні   перетину   не допускається.

10.20 При перетині ПЛІ з підземним або підвісним кабелем ЛТМ, ПМ, КТ необхідно дотримуватися таких вимог:

1) відстань від підземного кабелю ЛТМ, ПМ, КТ до заземлювального пристрою опори (або залізобетонної опори) ПЛІ повинно бути не менше 3 м в населеній і 10 м в ненаселеній місцевості;

Відстань від підземних кабелів ЛТМ, ПМ, КТ до незаземленої дерев’яної опори ПЛІ повинна бути не менше 2 м в населеній і 5 м в ненаселеній місцевості. Для стиснених умов ця відстань може бути зменшена до 1 м; при цьому кабель повинен прокладатись в стальній трубі або покриватись швелером чи сталевим кутиком на довжині з обох боків від опори не менше ніж на 3 м;

2) СІП повинен розташовуватись над підвісним кабелем ЛТМ, ПМ, КТ;

3) з’єднання СІП, а також підвісного кабелю ЛТМ, ПМ, КТ в прогоні перетину не допускається;

4) на опорах ЛТМ, ПМ, КТ що обмежують прогін перетину, металева оболонка підвісного кабелю і трос, на якому підвішується кабель, повинні бути заземлені;

5) відстань по горизонталі від кабельної опори ЛТМ, ПМ, КТ до проекції СІП на горизонтальну площину повинна бути не меншою за висоту опори ПЛІ.

10.21 При перетині підземної кабельної вставки ПЛІ з ЛТМ або ПМ з неізольованими проводами повинні виконуватись вимоги наведені в п.2.4.53 ПУЭ — 86.

10.22 При зближенні ПЛІ з повітряними ЛТМ або ПМ з неізольованими проводами відстань по горизонталі від СІП до ближнього проводу ЛТМ, ПМ повинна бути не менше 2 м, а в стиснених умовах — не менше 1,5 м.

10.23 Зближення ПЛІ з антенними спорудами передавальних радіоцентрів, приймальними радіоцентрами, виділеними приймальними пунктами радіофікації і.місцевих радіовузлів не нормується.

10.24 Відстань по горизонталі між СІП ПЛІ і неізольованими проводами ЛТМ і ПМ, телевізійними кабелями і спусками від радіоантен на вводах повинна бути не менше 0,5 м. При цьому проводи від опори ПЛІ до вводу і проводи вводу в будівлю не повинні перетинатися з проводами відгалужень від ЛТМ та ПМ до вводів, а за розташуванням бути не нижче проводів ЛТМ та ПМ.

10.25 При перетині та паралельному проходженні ПЛІ із залізницею а також автомобільними дорогами І і II категорії (за класифікацією таблиці 1.1 ДБНВ.2.3-4) необхідно виконувати з дотриманням вимог п.п. 2.5.140-2.5.149 ПУЭ-86. Допускається перетини виконувати за допомогою кабельної вставки в  ПЛІ. При цьому улаштування кабельної вставки повинно відповідати вимогам глави 2.3 ПУЭ-86. Вибір варіанту перетину визначається техніко-економічним розрахунком.

При перетині ПЛІ з автомобільними дорогами III — V категорій відстань по вертикалі від СІП до проїжджої частини дороги при найбільшій стрілі провисання повинно бути не менше 5 м. Вимоги щодо повітряних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів і територій промислових підприємств наведені в гл. 6.3 ПУЭ-86.

10.26 При перетині та зближенні ПЛІ з автомобільними дорогами відстань від СІП до дорожніх знаків і їх утримних тросів повинна бути не менше 0,5 м. Заземлення утримних тросів дорожніх знаків не вимагається.

10.27 Проходження ПЛІ по території шкіл, дитячих будинків, технічних училищ,   оздоровчих   таборів,   дошкільних   дитячих   закладів   (ясел,   садів, комбінатів) допускається за умови, що сумарний переріз утримних (утримної) жил СІП становить не менше 50 мм2 (без урахування ізоляції).

Проходження ПЛІ територіями спортивних і дитячих ігрових майданчиків не допускається.

10.28 Перетин і зближення ПЛІ з контактними проводами та утримними тросами трамвайних і тролейбусних ліній, а також перетин і зближення ПЛІ з канатними дорогами та наземними трубопроводами необхідно виконувати з дотриманням вимог пунктів 2.4.62, 2.4.63 ПУЭ-86.

10.29  При зближенні ПЛІ з вибухо і пожежонебезпечними установками необхідно керуватись вимогами, наведеними в главах 4 і 5 ДНАОП 0.00-1.32-01, та вимогами ДБН 360.

Заказать звонок
+
Жду звонка!
     ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины