(067) 617-30-03 (099) 617-30-03

dgv2011@ukr.net

Здания и сооружения. Проектирование банков и банковских хранилищ.

Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ

 

ВБН В.2.2.-00032106-1-95

 

РОЗРОБЛЕНІ Дніпровським проектним інститутом

Мінмашпрому   України   за   участю   спеціалістів

Національного банку та Головного управління Державної

служби охорони при МВС України

ПОГОДЖЕНІ Державним комітетом України в справах

містобудування та архітектури, .Іист  № 7/3-532

від 13.12 94.

Головним, управлінням Державної пожежної охорони при

МВС України, лист № 12/6/1273 від 09.12.94.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням  організації роботи  з  готівкою  та

управлінням будівництва і реконструкції Національного

банку України

ЗАТВЕРДЖЕНІ Постановою Правління Національного

банку України від 29серпня 1995 р. № 216.

ЗАРЕЄСТРОВАНО в юридичному департаменті 06.09.95,

реєстр. № 286

ВВОДЯТЬСЯ ВПЕРШЕ.

З введенням у дію ВБН В.2.2-00032106-1-95 втрачають

силу «Технічні вимоги на проектування і обладнання

касового вузла в будинках установ Держбанку СРСР», що

були введені в дію листом Державного банку СРСР 157

від 14.12.78.

 

Норми встановлюють спеціальні вимоги до будинків та споруд банків і банківських сховищ при їх проекту­ванні, будівництві і реконструкції та обов’язкові до зас­тосування розробниками проектно-кошторисної докумен­тації незалежно від форм власності та відомчої належ­ності банків.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми поширюються на проектування державних та комерційних банків і банківських сховищ, окремих банківських служб і є додатком почасти спеціальних ви­мог до діючих в Україні будівельних норм, правил та інструкцій.

1.2.  Дія норм поширюється на будинки і споруди на те­риторії України, які заново будуються або реконструюються під банки і банківські сховища на території України.

1.3.  При реконструкції існуючих будинків і споруд під банки і банківські сховища необхідно проводити їх обстеження міжвідомчою комісією у складі представників банку-замовника, територіального підрозділу Державної служби охорони, Державного пожежного нагляду та про­ектної організації з метою визначення можливих заходів щодо доведення об’єкта до рівня вимог, що визначені дійсними нормами.

1.5.   Виконання будівельно-монтажних робіт має здійснюватись тільки на основі узгодженого та затверд­женого проекту і в послідовності, передбаченій затверд­женим замовником і підрядником проектом виконання робіт при обов’язковому авторському з боку проектної організації та технічному нагляді територіальним підроз­ділом Державної служби охорони.

1.6.  Протипожежні заходи при проектуванні банків та банківських сховищ необхідно передбачати відповідно до діючих норм і правил.

Сховища цінностей та їх відсіки, незалежно від площі, захищаються установками газового пожежогасіння. При­міщення для розташування установок газового пожежога­сіння повинні розташовуватись за межами касового вузла.

1.7.  Проектування технологічної та спеціальних час­тин проекту банків усіх видів, які заново споруджуються та реконструюються (охоронні заходи, зв’язок, сигналіза­ція, електрозабезпечення, АСУБВ), має здійснюватися проектними організаціями, які мають на це ліцензію.

  1. УСТАНОВИ БАНКІВ

2.7. При розробці проектів будівництва банків та бан­ківських сховищ на вільних майданчиках необхідно пе­редбачати обладнання захищеного суцільною огорожею двору з відокремленим в’їздом. В’їзні ворота до двору мають бути ґратчасті з можливістю візуального огляду транспорту охороною.

Розташування на території двору будинків і споруд інших підприємств, а також прокладання транзитних ко­мунікаційних тунелей і прохідних каналів не допускаєть­ся. Площа двору повинна забезпечувати розворот і манев­ри спецавтомобілів (інкасаторських, пожежних та ін.).

2.10. Кількість входів та виходів із споруд банків має бути мінімальна і відповідати протипожежним нормам.

Входи та виходи повинні знаходитись у зоні спостере­ження охорони, забезпечувати найкоротші шляхи про­ходу до двору і можливість блокування охороною при сигналі «тривога». Для доступу до вбудованих енергетичних приміщень (щитові, вузли введення та ін.), а також у підвали і горища мають передбачатися додаткові входи з середини будинку.

В установах банків слід передбачати центральний вхід ї місцем для поста охорони, склад приміщень якого об­говорений спільним наказом НБУ і МВС України по охо­роні банків.

Рекомендується обладнувати вхід тамбуром, з уста­новкою в ньому стаціонарного металошукача.

2.11.  Планувальні рішення приміщень і коридорів банку повинні забезпечувати безперешкодний доступ та огляд їх охороною в будь-який час доби, а також евакуа­цію людей при пожежі.

2.12. Пожежні сходи для виходу на покрівлю будинків слід передбачати тільки з боку території двору, що охо­роняється. Розміщення сходів повинно виключати мож­ливість попадання з них у вікна приміщень банків. Ева­куаційні виходи необхідно обладнувати в двір, що охоро­няється, за виключенням центрального входу.

Операційний зал

2.16. Робочі місця операторів слід розміщувати в ка­бінах, орієнтованих на зону перебування клієнтів, і відділя­ти їх від неї непрозорим склом. Між собою кабіни мають відділятися перегородками з прозорого скла. Вздовж кабін з боку зони перебування клієнтів передбачається бар’єр заввишки 1,0 м від підлоги з вбудованою горизонтальною панеллю завширшки 450 мм. Висота засклення кабін від рівня верху бар’єра — 1,2 м. Використання органічного скла для засклення кабін не допускається.

Пункт обслуговування населення

2.23. Приміщення призначене для розташування секцій обміну валюти, продажу цінних паперів, прий­мання та видачі вкладів, установлення розмінних авто­матів та експрес-автоматів видачі грошей, інших служб оперативного обслуговування населення. Приміщення слід приймати зального типу і розташовувати, як прави­ло, на першому поверсі з входами з вулиці для відвіду­вачів і з боку банківських приміщень для персоналу та доставки грошей, обладнаними дверима відповідно до вимог п.4.8.

При наявності площі зони для клієнтів 70 м2 і більше необхідно передбачати другий вихід.

  1. КАСОВИЙ ВУЗОЛ

3.6.  Касовий вузол повинен мати два входи: один — із службового приміщення банку;

другий (з двору) — з приміщення боксу для розванта­ження інкасаторських автомашин.

3.7.  Касові вузли слід розташовувати, як правило, на першому поверсі. Влаштування підвалів, технічних підпіль і каналів під сховищами цінностей не допускається.

3.8.  Допускається розміщення сховищ у підвальних приміщеннях. При цьому інші приміщення касового вуз­ла, що розташовані на вищих поверхах, з’єднуються з підвалом відокремленими вантажним ліфтом і сходами.

  1. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ І ВИМОГИ З ТЕХНІЧНОЇ УКРІПЛЕНОСТІ

4.2. При виборі матеріалів для опорядження приміщень перевагу слід надавати довговічним зносостійким вогне­тривким матеріалам, які дають змогу проводити вологе прибирання.

4.5. Підлоги в операційних і касових залах краще ви­конувати з твердих, стійких до зносу матеріалів: грані­ту, мармуру, мозаїчних плит типу «Террацо» та ін. У приміщеннях сховищ, передсховищ, у приміщеннях для розташування сейфів, вечірньої каси, перерахування мо­нет підлоги слід робити вогнетривкими — з керамічних, мозаїчних плит та ін.

4.7.  Віконні прорізи перших, підвальних і цокольних поверхів банків повинні захищатися внутрішніми метале­вими ґратами. Віконні прорізи всіх приміщень касового вузла, центрального блоку системи електронних розра­хунків, виготовлення і обробки ламінірованих карт, служби електронної безпеки; архівів, служби охорони повинні захищатися ґратами на всіх поверхах. Віконні прорізи фасадів, що прилягають до пожежних сходів, покрівель прибудов також мають захищатися ґратами. Необхідність захисту прорізів інших приміщень на верхніх поверхах визначається за узгодженням замовника та територіаль­ного підрозділу Державної служби охорони.

Для захисту віконних прорізів вищевказаних при­міщень замість ґрат допускається застосування броньо­ваного скла, що має сертифікат якості, який дає змогу його застосування на території України,

4.8.  Входи до банків необхідно обладнувати дерев’я­ними глухими дверима, товщиною не менше 40 мм з додатковим встановленням ґратчастих металевих дверей, які відчиняються всередину будинку.

4.10. Приміщення для зберігання зброї, боєприпасів повинні бути ізольовані від інших підсобних і службо­вих приміщень, мати міцні перекриття і протипожежні перегородки 1-го типу. Внутрішні поверхні стін, стель, перегородок та підлог слід укріплювати металевою звар­ною сіткою із стрижнів діаметром 16 А III з вічком 100×100 мм з подальшим покриттям шаром штукатурки або конструкцією підлоги. Двері слід приймати металеві або дерев’яні протипожежні 2-го типу. Зсередини при­міщення необхідно влаштовувати ґратчасті металеві двері, які відчиняються всередину приміщення. Стіни кімнати одержання (здавання) зброї слід облицьовувати дерев’я­ними щитами (дошками) товщиною не менше 40 мм. У цьому приміщенні не повинно бути вікон.

  1. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.2. Електрообладнання

При проектуванні електрообладнання будинків банків і банківських сховищ необхідно керуватися дійсними нормами і вимогами діючих будівельних норм і правил, правил улаштування електроустановок (ПУЕ), відомчих будівельних норм ВБН-59-88 «Електрообладнання жит­лових і громадських будинків. Норми проектування».

5.2.1. За ступенем надійності електропостачання елек-троприймачі обладнання банків належать до категорій, вказаних у таблиці 5.2.1.

У разі неможливості забезпечення надійності електро­постачання відповідно до табл. 5.2.1 від джерел енерго­постачання необхідно передбачити автономне джерело живлення (дизель-генератор).

 

Таблиця 5.2.1

 

5.2.2.  Живлення споживачів І категорії та особливої групи надійності електропостачання повинно здійснюва­тися від двох незалежних джерел 380/220В (+10%-15%), частотою 50 Гц (+1) з пристроєм автоматичного переклю­чення на резервне джерело у споживача.

5.2.3.  Для споживачів особливої групи як третє неза­лежне джерело необхідно використовувати спеціальні агрегати безперебійного живлення з акумуляторною ба­тареєю, що забезпечує електропостачання у разі відклю­чення головних джерел протягом не менше 20 хвилин, а для апаратури охоронної і тривожної сигналізації — не менше 24 годин роботи в черговому режимі.

5.2.4.  У будинку банку слід передбачати електропри-міщення з встановленням у ньому ввідно-розподільного щита або головного розподільного щита.

5.2.5.  Для підключення автоматизованих робочих місць слід передбачати п’ятипровідну систему для мереж 380/220 В і трипровідну — для однофазних мереж з приєднанням про­відників захисного занулення до нульових шин щитів.

5.2.7.  У приміщеннях банків та банківських сховищ слід використовувати систему загального освітлення.

5.2.8.  Аварійне освітлення слід влаштовувати відпо­відно до вимог СНиП П-4-79 «Естественное и искусст­венное освещение» і ВБН 59-88 «Електрообладнання жит­лових і громадських будинків. Норми проектування».

5.2.10.  Загальне освітлювання банків слід виконувати переважно люмінесцентними лампами. Лампи розжарю­вання слід застосовувати для освітлення сховищ світиль­никами зі ступенем захисту IP 44.

5.2.11.  Живлення мереж освітлення сховищ і систем механізації слід здійснювати із передсховищ. Введення мережі освітлення і живлення систем механізації в схо­вищах у період експлуатації повинно передбачатися че­рез відчинені двері гнучкими кабелями, які підключа­ються у передсховищі до штепсельних роз’ємників.

5.2.13.  Живильні освітлювальні та розподільні силові мережі слід прокладати в шахтах і каналах будівельних кон­струкцій, у підлозі, в підшивних стелях у сталевих трубах.

5.2.14.  Розподільні освітлювальні мережі слід вико­нувати приховано — дротом АППВ у порожнинах буді­вельних конструкцій і під шаром штукатурки, дротом АПВ у сталевих трубах у підшивних стелях.

5.2.15.  Допускається відкрите прокладання групової мережі освітлення і розподільної силової мережі в стале­вих трубах у випадках, коли приховану проводку вико­нати технічно неможливо.

5.3.  Водопостачання і каналізація

5.3.1.  Протипожежний і госппитний водопровід у бу­динках банку слід проектувати відповідно до діючих бу­дівельних норм і правил.

5.3.2.  Пожежні крани слід установлювати біля входів у касові і операційні зали, у вестибюлях, сходових клітках.

5.3.3.  Прокладання мереж водопроводу в приміщен­нях банку слід здійснювати відкрито в місцях, доступ­них для огляду і ремонту.

5.4. Опалення, вентиляція і коидиціонування повітря

5.4.1. Опалення, вентиляцію, кондиціонування повітря і аварійну протидимну вентиляцію будинків банків слід проектувати відповідно до вимог діючих норм на проекту­вання опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

5.5.  Зв’язок, охоронна та пожежна сигналізація

5.5.1.  Проектування комплексів засобів зв’язку, охо­ронної пожежної і тривожної сигналізації слід виконува­ти за технічним завданням, складеним спільно замовни­ком і проектною організацією та узгодженим органами охорони і пожежної інспекції.

5.5.2.  Технічне завдання повинне складатися на ос­нові таких нормативних документів:

1) спільного наказу МВС України і НБУ про охорону банків;

2) діючих норм і правил з проектування засобів зв’яз­ку і сигналізації.

5.5.3.  Приміщення банків можуть обладнуватися та­кими технічними засобами зв’язку і сигналізації:

1)  автоматичною телефонною міською;

2)  автоматичною телефонною установчою;

9)  пожежною;

10)  оповіщенням про пожежу;

11)  охоронною;

12)  охоронним телебаченням;

14) тривожною (умовно-кодове звукове оповіщення за сигналом тривоги).

5.5.6. Для розташування станційного (приймального) обладнання технічних засобів зв’язку, охоронної та по­жежної сигналізації банків, банківських сховищ слід передбачати технічні приміщення:

1) вузол зв’язку з установчою АТЗ;

2) приміщення ПЦС і апаратна засобів охоронної сиг­налізації;

3)  пожежний пост.

5.5.7. Приміщення апаратної охоронної сигналізації і пожежного поста повинно відповідати вимогам СНиП 2.04.09. 84 Пожарная автоматика зданий и со­оружений.

5.5.9. Розподільні мережі пожежної та охоронної сиг­налізації і телефонного зв’язку мають бути окремими.

Можливе використання комплексної мережі зв’язку для передачі всіх видів сигналізації за згодою органів Державної служби охорони.

5.5.11. Для заземлення станційного обладнання охо­ронної, пожежної сигналізації і зв’язку слід виконувати робочий контур заземлення відповідно до вимог ПУЕ.

Заказать звонок
+
Жду звонка!
     ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины