(067) 617-30-03 (099) 617-30-03

dgv2011@ukr.net

ВСН -СГиП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перечень зданий и помещений предприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины с установлением их категории по взрывопожарной опасности, а также классов взрывоопасных зон по ПУЭ.

ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ,

А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ЗОН ПО ПУЕ*

ВБН — СГіП-46-3.94

РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об’єд­нанням «УкрНДІагропроект»; Київським проектним інститутом «Промзернопроект»; Мінсільгосппродом України.

ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України; Головним управлінням пожежної охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об’єднанням «УкрНДІагропроект».

ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31.

ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р.

З введенням в дію ВБН — СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки, які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України.

Дані норми розповсюджуються на будівлі, споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського госпо­дарства та продовольства України.

Норми встановлюють категорії по вибухопожежній не­безпеці, а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Перелік» призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переоблад­нанні та експлуатації діючих будівель і приміщень ви­робничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства.

* Далі по тексту — «Перелік».

1.2.  Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ — технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об’єкт організації.

1.3. Для окремих технологічних процесів і виробництв, де застосоване унікальне та дороге технологічне облад­ нання, або які мають інші особливості, категорії буді­ вель та приміщень визначаються з врахуванням додат­кових вимог протипожежного захисту, які повинні бути
передбачені завданням замовника на розробку проекту або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку.

 • «Перелік» розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будів­лях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.
 • Виробництва, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також виробництва, де техноло­гічний процес протікає з застосуванням відкритого вог­ню, до категорій виробництва А та Б не відносяться.
 • Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарсь­ких підприємств віднесені до числа, які категорій по вибу­ховій і пожежній небезпеці не мають (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров’я,* культурного обслуговуван­ня, управління, конструкторських бюро, учбових занять).
 • «Перелік» не розповсюджується на будівлі та при­міщення, пов’язані з виробництвом, зберіганням і засто­суванням вибухових речовин і матеріалів, на підземні споруди.
 • Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 «Переліку» у вигляді таб­лиці. При користуванні цією таблицею необхідно керу­ватися такими положеннями:

в графі 2 дається назва приміщень (цехів, відділів, дільниць і будівель, в тому числі і для будівель, в складі яких тільки одне приміщення) насосна станція, дизель­на, компресорна і т.п.

в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів, їх фізичні властивості (температура спалаху парів), хімічні властивості, їх стан (твердий, рідкий або газоподібний), горючість матеріалів (горючі, трудногорючі, негорючі), а також названі умови ведення технологічного процесу (ви­ділення променевого тепла, іскріння, газовиділення і т.п.);

в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А, Б, В, Г, Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 «Пе­реліку»;

в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відпо­відності з вимогами ПУЕ. Прочерк (-) в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій (А або Б) в примітці приво­диться уточнення: чим підтверджується категорія при­міщення,

1.9.  Відповідальність за правильність визначення ка­
тегорій будівель і приміщень несе організація — розроб­
ник «Переліку».

 • В «Переліку» прийняті такі скорочення:

ЛЗР -легкозаймиста рідина;

ГР- горюча рідина,

ТС — темпера­тура спалаху;

НКМПП — нижня концентраційна межа поширення полум’я.

 • Категорії будівель і приміщень встановлені на основі «Общесоюзных норм технологического проектиро­вания. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» ОНТП 24-86, класи вибухопожежонебезпечних зон по «Правилам уст­ройства электроустановок» (ПУЭ).
 1. КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

(ВИПИСКА З ОНТП 24-86)

 • Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею.
 • Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці.
 1. Будівля відноситься до категорії А, коли в ній су­марна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не пере­вищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній при­міщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення облад­нуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії Б, коли одночасно
  виконані дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і Б переви­щує 5% сумарної площі всіх приміщень, або 200 м2.

 

Таблиця 1

 

Категорії приміщень Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні
А вибухопожежо-небезпечна

 

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахун­ковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кПа.

Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

 

Б вибухопожежо-небезпечна

 

Горючий пил абоволокна, легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або па­роповітряні суміші, при займанні яких розвивається розра­хунковий надмірний тиск вибухувприміщенні, який переви-щує 5 кПа.

 

В пожежонебез-печна

 

Горючі і трудногорючі рідини, тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти, при умовах, що приміщення, в яких вони є наявні або обертаються, не відносяться до кате-горій А або Б.

 

Г

 

Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскоріполум’я; горючі гази, рідини і твердігорючі речовини, які спалюються або утилізу­ються у вигляді палива.

 

Д Негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

 

Додаток Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на робочих місцях.

Допускається не відносити будівлю до категорії Б, коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії В, коли водночас-но виконані дві умови:

а)  будівлі не відносяться до категорії А або Б;

б)  сумарна площа приміщень категорії А, Б і В пере­вищує 5% (10%, коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б) сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії В, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б і В не переви­щує 25%  сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень  (але не більше 3500 м2), і ці приміщення облад­нуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії Г, коли одночасно
  виконані такі дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А, Б або В;

б) сумарна площа приміщення категорії А, Б і В пере­вищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії Г, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і приміщення кате­горій А, Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

 1. Будівля відноситься до категорії Д, коли вона не відноситься до категорій А, Б, В або Г.
 2. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ

 

Таблиця 2

 

№ п/п Назва приміщень

(цехи, відділення, дільниці)

і будійель

Характеристика речовин і матері­алів, які знахо­дяться в примі­щенні (а також умови техноло­гічних процесів), по властивостям яких визнача­ються категорії приміщень і класи зон Ка­тего­рія при­мі­щень Клас зон по

ПУЕ

Примітка
1 2 3 4 5 6

3.1. Тваринництво (скотарство, свинарство, коневодство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво

 

3.1.1. Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.2. Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки Горючі мате­ріали відсутні Д
3.1.3. Приміщення для стриження вівців і пресування вовни, пуху Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.4. Приміщення для утримання звірів, кролів Негорючі ма­теріали Д
3.1.5. Приміщення для зберігання по­точного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3 Незначна кіль­кість горючого матеріалу Д

 

3.1.6. Омшаники і сотосховища Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.1.7. Інкубаторії Негорючі ма­теріали Д _
3.1.8. Санпропускники Негорючі ма­теріали Д _
3.1.9. Дезінфікаційний блок Негорючі ма­теріали Д _
3.1.10. Відділення прийому і санітар­ної обробки тварин, вагова, склад дезінфікуючих і мийних засобів Негорючі ма­теріали Д    _
3.1.11. Лабораторії пунктів штучного запліднення Негорючі ма­теріали Д _
3.1.12. Апаратні по культивації клітко­вих бактеріальних та вірусних культур Негорючі ре­човини Д    _
3.1.13. Відділення сепарування, цент­рифугування і фільтрування ві­русних і бактеріальних суспензій, живильних середовищ і розчинів сироватки Негорючі ре­човини Д    _
3.1.14. Термальні приміщення і каме­ри для інкубування ембріонів, вирощування вірусних, бакте­рійних і інших культури скля­ному посуді, розміщеному на стелажах; для зберігання біо­препаратів, живильних середо­вищ, суспензій і вірусного ма­теріалу без упаковки в спали­му тару (температура повітря +2 — +38 °С) Негорючі ре­човини Д    _
3.1.15. Термостатні для установки тер­мостатів, інкубаторів, сушиль­них шаф Негорючі ре­човини Д    _
3.1.16. Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину Горюча рідина В П-І
3.1.17. Приміщення для інактивації

вакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях

Горюча рідина В П-І
3.1.18. Приміщення для прийому і сте­рилізації гліцерину, приготу­вання розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину. Горюча рідина В П-І
3.1.19   Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з за­стосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%. Горюча рідина В П-І

 

3.4.47  Приміщення для виробницт­ва ламінованих і деревоструж­кових плит, просочення паперу смолою, сушіння і кондиціонування просоченого паперу для процесу ламінування, пре­сування Тверді горючі матеріали В П-ІІа

 

3.4.48. Приміщення для виробництва виробів з пластмас, підготовки сировини і переробки відходів з сушінням, змішуванням, гра­нулюванням (поліетилен, полі­пропілен та ін.) лиття розплав­лених пластмас, збирання і зварювання вузлів, плавлення під тиском пластичних мате­ріалів, термічної обробки ви­робів з пластмас Тверді горючі матеріали В П- ІІа
3.4.49. Дільниці з застосуванням де­рев’яної дробівниці; бітумопла-вильні і змішувальні відділення Горючі ма­теріали В П-ІІа
3.4.50. Приміщення для виробництва виробів картонних ящиків, гоф-ротари, виготовлення різних виробів з картону, їх обробки Тверді горючі матеріали В П-ІІа
3.4.51. Приміщення бобінорізок для тарних виробів _ « _ В П-ІІа
Приміщення для виробів полі­етиленової плівки, комбінова­них виробів з застосуванням пластмас і із пластмас _ « _ В П-ІІа
3.4.52. Приміщення природного і штуч­ного сушіння деревини, меха­нічної обробки її, виготовлення тари з пиломатеріалів (розкрій, сколотка) виробництва дерев’­яної , бочкової і ящикової тари, оббивки тари, консервації і упа­ковки виробів в спалимій тарі Тверді горючі матеріали В П-ІІа
3.4.53. Приміщення клеєння і фарбу­вання в виробництві клеєних конструкцій з застосуванням ЛЗР з температурою спалаху парів:
а) не більше 28 °С; ЛЗР А В-Іа
б) більше 28 °С до 61 °С _ « _ Б В-Іа
3.4.54. Приміщення для проведення теплоізоляційних робіт полі-мербетонами з застосуванням:

а) ацетонів і інших розчинників з температурою спалаху парів не більше 28 °С;

ЛЗР А В-Іа
б) поліуретану і алюмінієвої пудри Горючий пил вибухонебез­печної концен­трації при ава­ріях або несправностях В В-ІІа
3.4.55. Дільниці для шліфування в ви­робництві, зв’язаному з засто­суванням деревостружкових, деревоволокнистих і костро-плит, дерев’яних деталей Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях В В-ІІа

3.5. Агрохімобслуговування

 

3.5.1. Асептичні бокси і передбокси для проведення посіву вірусних бак­теріальних і кліткових культур Горючі ма­теріали В
3.5.2. Приміщення для роботи з кома­хами і мікроорганізмами (при відсутності мокрих процесів), сушіння, фасовки і упаковки біо­логічних засобів захисту рослин    _»_ В П-ІІа
3.5.3. Склади активованого вугілля, сухого кореня, крупи і ін. сиро­вини для культивування мікро­організмів В П-ІІа
3.5.4. Лабораторії мікробіологічні, сировинні, біологічні ЛЗР, горючі речовини в незначних кількостях В  —
3.5.5. Відділення сушильних установок (сублімаційних, розпилюваль­них) і морозильних камер в цехах сушіння біопрепаратів Негорючі речовини Д  —
3.5.6.  Відділення відстою і зберіган­ня суспензій, проміжних про­дуктів , готових біопрепаратів до розфасовки    _»_ Д  —
3.5.7.  Приміщення морозильних ка­мер для зберігання біологічних матеріалів в замороженому стані при використанні фреонових хо­лодильних машин     _»_ Д  —
3.5.8  Склади аміачної селітри Горюча вибухонебез­печна речовина в вигляді по­рошку або гранул В В-ІІа
3.5.9.  Приміщення з оперативним запасом ЛЗР і ГР, хімікатів для науково-дослідних і лаборатор­них робіт ЛЗР, горючі речовини В П-І В кількос­тях до 20 (кг) і на площі до 18 м2. Роботи проводити в витяж­них шафах

 

3.5.10. Приміщення для зберігання кислот: сірчаної, азотної, соля­ної, лугів і інших хімікатів:

а) в спалимій упаковці, в тому числі хімікатів для водопідготовки;

Горючі мате­ріали В П-ІІа
б) в скляній тарі (бутелях) Негорючі ма­теріали д
3.5.11.

 

Склади сульфату амонію, супер­фосфату, калійних добрив Негорючі ре­човини д    —
3.5.12. Склади хімічних засобів захи­сту рослин (отрутохімікатів):

а) дихлоретану, кельтану 20% концентрат, металілхлориду, карбофосу 30% емульсії (к.е.), фталофосу 20% (к.е.), метатіону Б1-58, антіо, рогору, бензофосфату — 30% (к.е.), пропаніду -30% к.е.;

ЛЗР з ТС не більше 28 °С А В-Іа
б) препарату ДПОК (суміш амі­ачної солі), бутилового ефіру -60 % к.е., карбіну -12% к.е., протилену марки А, хлору — 40% к.е., ксилолу, сольвенту ка­м’яновугільного, циклогексану,  сильнодіючих отруйних речо­вин (по спеціальному переліку); ЛЗР з ТС від 28 °С до 61 °С горючі ріди­ни, здатні утво­рювати вибу­хонебезпечні пароповітряні суміші Б В-Іа  

Клас зони уточню­ється   по ПУЕ при про­ектуванні конкретних складів

в) гербіцидів — гексахлорану 16% к.е., гексанхлорбутадієну, полі-хлорпінену — 65% к.е., препа­рату № 30, трихлорметафосу 3,5 к.е, октилового ефіру, севі-ну-65% -ного змочуючого по­рошку, фосфіду цинку, хлоро­фосу — 80% -ного змочуючого по­рошку, метаксану -2м СМ-ЧХ, монурону, пропазину, симази­ну — 50% -ного змочуючого по­рошку, дихлора-льмочевини-50% -ного змочуючого порошку, хлорату магнію, цінебу 80-ного змочуючого порошку Горючі рідини В П-І
3.5.13. Склади сильнодіючих отруйних речовин _«_ В П-ІІ

 

3.6. Переробка та зберігання пре дукції сільськогосподарського виробництва (зернові, овочеві та плодоягідні культури, хміль, конопля, льон)

 

3.6.1. Робочі будівлі і силосні корпу­си елеваторів(надсилосні і підси-лосні поверхи), зерноочисні від­ділення млинів і круп’яних ви­робництв Горючий пил

з нижньою

концентрацій­ною межею поширення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря

В П-ІІ При умові виконан­ня заходів, передбаче­них СНіП 2.10.05-80
3.6.2. Цехи і відділення по обробці насіння (крім кукурудзомоло-тильних), силосні і напідлогові сховища насіння Горючий пил з нижньою концентрацій­ною межею поширення полум’я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об’єму повітря В П-ІІ
3.6.3. 3.6.4. Відділення розфасовки борош­на, крупи, висівки Розмельні цехи і відділення млинів Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпеч­ні суміші при аваріях або несправностях В

Б

П-ІІ В-ІІа
3.6.5. Лущильні (шеретувальні) цехи і відділення кру повиробництва  _»_ Б В-ІІа
3.6.6. Вибійні цехи і відділення бо­рошна, крупи  _»_ Б В-ІІа
3.6.7. Приміщення цехів розтарюван-ня борошна, крупи Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІ
3.6.8.  Цехи, відділення і склади без­тарного зберігання і відпуску борошна, крупи, бррошневої сировини Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б В-ІІ

 

3.6.9. Kyкурудзомолотильні відділення Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.6.10. Безтарні прийомні і відпускні пристрої (відділення) для бо­рошна, висівки, лушпиння Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б ВІІ
3.6.11. Відділення очистки і сортуван­ня м’якої тари  _»_ Б В-ІІ
3.6.12. Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом бо­рошно, висівка і крупа  _»_ Б В-ІІ
3.6.13. Прийомно-відпускні пристрої для зерна, зерносушарки (крім топкових приміщень), транс­портні галереї і приміщення, де переміщується зерно розсипом і хлібопродукти в тарі  _»_ В П-ІІ
3.6.14. Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання зерна і зернової сировини, тарного зберігання борошна, крупи, висівок Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи Б П-ІІ
3.6.15. Аспіраційні камери сушильних відділень  _»_ В В-ІІ
3.6.16. Зони радіусом 3 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень з виробництвом категорії В Горючий пил, здатний утво­рювати вибу­хонебезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.6.17. Склади зберігання хмелю, си­ровини і продукції переробки коноплі Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.18. Приміщення підготовки сиро­вини, сушіння, механічної об­робки трести, сортування, пре­сування волокна і костриці Горючий пил і волокна з НКМПП більше 65 г/м3 В П-ІІ
3.6.19. Гоплені відділення зерносуша­рок Спалення горю­чих матеріалів Г  —
3.6.20. Експедиція, склад допоміжних матеріалів Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.21. Виробничі лабораторії Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.22. Склади зберігання м’якої тари і майстерні по її ремонту Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.23. Складські приміщення для овочів, фруктів і картоплі в спалимій тарі, в тому числі в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 °С Горючі мате­ріали (тара) В П-ІІа
Те ж при температурі зберіган­ня 5 °С і нижче Негорючі ма­теріали Д
3.6.24. Секції камери зберігання про­дукції в металевих контейнерах, розсипом; приймальні відділен­ня; транспортні проїзди Негорючі ма­теріали Д   —
3.6.25. Приміщення для протравлення, товарної обробки і розфасуван­ня картоплі, овочів і фруктів з застосуванням спалимої тари і горючих пакувальних матері­алів Горючі мате­ріали (тара) В П-ІІа
Те ж, де горюча тара займає площу менше 10% від загальної Незначна кіль­кість горючої тари Д
3.5.26. Площадкадля сировини (закри­та), недовготривалезнаходження сировини (овочів, фруктів) в піддонах і дерев’яних ящиках Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.5.27. Підготовче відділення (миття, чищення, подрібнення, розва­рювання, фасування овочів і фруктів), холодне і теплове оброблення Негорючі ре­човини Д
3.6.28. Відділення стерилізації кон­сервів, теплове оброблення Негорючі ре­човини Д
3.6.29. Відділення розтарюваиня скло­тари, негорюча склотара в го­рючій упаковці Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.30. Відділення для миття склота­ри, негорюча склотара, оброб­лена негорючими розчинами Негорючі ре­човини Д
3.6.31. Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих роз­чинів _»_ Д  —
3.6.32. Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих роз­чинів із зберіганням миючих речовин Горючі речо­вини В П-ІІа
3.6.33. Відділення для вистоювання готової продукції, упакованої в горючу тару   _»_ В П-ІІа

 

3.6.34. Відділення для приготування цукрового сиропу. Наявність в приміщенні і апаратах горючої речовини  _»_ В П-Па
3.6.35. Термостатна; наявність горю­чої тари  _»_ В П-ІІа
3.6.36. Відділення антисептичного збе­рігання напівфабрикатів, него­рюча сировина в горючій тарі Негорючі ре­човини д
3.6.57. Відділення для сепараторної обробки соку. Негорюча сиро­вина в холодному стані Негорючі ре­човини д
3.6.58. Відділення для сепарації сухих продуктів Горючі матері­али і речовини В П-ІІа
3.6.59. Відділення для сушіння, пере­робки відходів і фасування про­дукції в тару. Горюча продук­ція в горючій тарі  _»_ В П-ІІа
3.6.40. Приміщення для просіювання борошна, цукру, крохмалю, сухого молока та ін. Горючий пил, здатний утво­рювати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях Б В-ІІа
3.6.41. Відділення для приготування пом’якшеної води, пожежобез-печний процес Негорючі речо­вини д  —
3.6.42. Відділення для виготовлення, ремонту дерев’яної і картонної горючої тари Горючі речо­вини В П-ІІа
3.6.43. Відділення по виготовленню полімерної тари і поліетилено­вої плівки, пакетів Горючі речо­вини з ТС вище 61 °С в П-І
3.6.44. Відділення для лакування і літографії бляхи, лакування бляшаних банок, застосування легкозаймистих лаків з темпе­ратурою спалаху більше 28 °С Горючі речо­вини з ТС вище 28 °С Б В-Іб
3.6.45. Відділення для приготування форм друку, упакування банок в ящики. Застосування горю­чої рідини і дерев’яних ящиків Горючі мате­ріали В П-ІІа
3.6.46. Склад банок; зберігання без тари Негорючі речо­вини д
3.6.47. Ділянка для приготування лаку та емалі Горючі речо­вини з ТС вище 28 °С В В-Іб
3.6.48. Склад готової продукції; него­рюча продукція в горючій тарі і упаковці Горючі ма­теріали в П-ІІа
3.6.49. Склад склотари (закритий), зберігання негорючої склотари в горючій тарі і упаковці  _»_ в П-ІІа

 

3.6.50. Склад для зберігання борош­на, крохмалю,  желатину та інших горючих сипучих мате­ріалів у мішках _»_ в П-ІІа
3.6.51. Склад (комора) для зберігання миючих і дезінфікуючих мате­ріалів; горючі, важкогорючі та негорючі матеріали і речови­ни в горючій тарі і упаковці _»_ в П-ІІа
3.6:52. Склад (комора) для зберігання яєць, сухих яєчних продуктів, упакованих в горючу тару _»_ в П-ІІа
3.653. Склад (комора) для зберігання спецій, горючі спеції в горючій тарі і упаковці Горючі мате­ріали в П-ІІа
3.6.54. Склад (комора) для зберігання солі. Негорюча сіль в горючій упаковці _»_ В П-ІІа
3.6.55. Склад олії, маргарину, верш­кового масла Горючі рідини з ТС вище 61°С В П-І
3.6.56. Склад (комора) для зберігання технічної сірки, горюча речо­вина в горючій тарі Горючі речови­ни і матеріали В П-ІІа
3.6.57. Дозаторна аміаку Горючі гази, здатні утворю­вати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях А В-Іб
3.6.58. Склад для сухого зберігання в горючій упаковці і тарі сірча­ного алюмінію, вапна, соди, сірчаної кислоти, хлористого заліза, фторомістких реагентів, поліакриламіду, активноїкрем-некислоти Горючі матері­али і речовини В П-ІІа
3.6.59. Склад аміаку Горючі гази, здатні утворю­вати вибухо­небезпечні суміші при аваріях або несправностях А В-Іб
3.6.60. Склад активованого вугілля Горючі пил в кількостях, не здатний утво­рювати вибухо­небезпечні суміші (більше 65 г/м3 до об’єму повітря) В П-ІІ

3.7. М’ясо-молочна промисловість

3.7.1. Приміщення для забою тварин і птиці Негорючі ма­теріали д
3.7.2. Приміщення тимчасового збе­рігання м’яса Горючі речо­вини в
3.7.3. Приміщення для засолу і тим-часового зберігання шкір тварин Негорючі ма­теріали д
3.7.4. Приміщення для приймання і попередньої очистки пір’я, сортування і зберігання пір’я, пуху. Сушіння і зберігання шкірок кроликів, хутрової сировини, вовни. Склади жирів Горючі мате­ріали в П-ІІа
3.7.5. Приміщення для приймання: первинної обробкимолока(вклю-чаючи пастеризацію); приміщен- Негорючі ре­човини д
 

 

ня для зберігання молока  

 

 

 

 

 

3.7.6. Приміщення для миття (молоч­ного посуду і обладнання) _»_ д
3.7.7. Приміщення для зберігання і приготування мяючих і де-зінфікуючих засобів:
а) в спалимій тарі; Горючі мате­ріали в
б) в негорючій упаковці Негорючі ма­теріали д   —
3.7.8. Лабораторії для визначення якості молока _»_ д

3.8. Будівлі, споруди та приміщення інженерного забезпечення

 

3.8.1.  Приміщення, в яких розміщені:

а) енергетичні установки, роз­подільне устаткування і під­станції з масляними вимикача­ми; трансформаторами з вміс­том більше 60 кг масла в одиниці устаткування, камери трансфор­маторні маслонаповнені

Горюча рідина в устаткуванні В  

 

 

б) розподільні установки і під­станції з масляними вимика­чами і трансформаторами, кон­денсаторні з вмістом не більше 60 кг масла в одиниці устат­кування; Нагрівання робочих з’єд­нань, горюча рідина в не­значній кіль­кості і в герме­тично закритих об’ємах Г
в) електромашинні відділення Нагрівання робочих вузлів  Г
г) розподільні, електрощитові, випрямні з устаткуванням без масла; Негорючі ма­теріали д
д) дизельні силові електрос­танції без наявності в них вит­ратних паливних і мастильних баків; Горючі рідини в устаткуванні в  —
е) дизельні приміщення з ви­користанням палива в баках

ємкістю більше 5м3

Горючі рідини В П-І
3.8.2. Газорегуляторні, газорозпо­дільні пункти Горючий газ А В-Іа
3.8.3. Приміщення для зберігання го­рючих газів в балонах (водород, ацетилен, бутан і т.п.)   _»_ А В-Іа
3.8.4. Машинні (апаратні) насосні ком -пресорні і газоочисні відділен­ня біогазових установок  _»_ А В-Іа
3.8.5. Газогенераторні одержання газу-ацетилену з карбіду кальцію  _»_ А В-Іа
3.8.6. Склади балонів стиснутогоамі-аку   _»_ В В-Іа
3.8.7. Тешюгенераторні з використан­ням зрідженого або природно­го газу Спалення газу Г  —
3.8.8. Склади балонів з негорючими газами (кисень, вуглекислий газ, азот і т.ін.) Негорючі гази д  —
3.8.9. Машинні (апаратні) і компре­сорні відділення аміачних хо­лодильних установок Горючий газ А В-Іб
3.8.10. Камери розподільних холодиль­ників, а також сховища овочів і фруктів при зберіганні в спа­лимій тарі при температурі зберігання вище 5 °С Горючі мате­ріали В П-ІІа

 

Категорія Д-при

безтарному зберіганні

указаної продукції

3.8.11. Такі ж холодильники і сховища при зберіганні овочів і фруктів при температурі зберігання 5 °С і нижче Низька темпе­ратура і підви­щена вологість не підтриму­ють горіння д  —
3.8.12. Машинні (апаратні) насосні (компресорні) відділення холо­дильних установок:

а)  при використанні фреонових
холодильних машин з ємкістю
систем по маслу більше 60 кг
на одиницю устаткування

Горюча рідина

 

В

 

б) при використуванні таких же
машин з ємкістю масла менше
60 кг на одиницю устаткування
Незначна кіль­кість горючих речовин . д
3.8.13 Рефрижераторні для встанов­лення холодильних шаф Негорючі речо­вини д
3.8.14 Котельні зали, приміщення димососів і деаераторів Спалення горю­чих речовин г    —

 

 

Заказать звонок
+
Жду звонка!
     ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины